טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קצ

 ואחר שסיים הכל יברך בפה"ג דיין של ברה"מ צריך לברך עליו ואין לברך עליו בתחלת בה"מ כדרך שמברכין בפה"ג בקידוש והבדלה תחלה לפי שבה"מ היא סילוק והיסח הדעת למה שלפניו הילכך אם היה מברך בפה"ג תחלה הוי בה"מ ה...

192

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קצא

 פועלים ( א ) העושין מלאכה אצל בעה"ב מקצרין בבה"מ כדי שלא לבטל במלאכת בעה"ב א ) דתניא פועלים העושין מלאכה אצל בעה"ב קורין ק"ש ומתפללין ואוכלין פתן ב ) ומברכין לפניה ולאחריה שתי ברכות כיצד ברכה ראשונה כ...

193

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קצב

 ואם המסובין ג' אז ניתוסף עליהם ברכת הזימון שאומר אחד מהם א ) נברך שאכלנו משלו והם עונין ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו והוא חוזר ואומר ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו ב ) ברוך הוא וברוך שמו ( ב ) ברוך את...

194

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קצג

 וכל זמן שאינן ג' מצוה להם ליחלק דתניא שנים שאכלו מצוה ליחלק שיברך כ"א בה"מ לעצמו א ) אבל בברכת המוציא פוטר אחד את חבירו בד"א כשהיו שניהם יודעין לברך בה"מ אבל אם אחד יודע והב' אינו יודע מברך היודע והב'...

195

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קצד

 שלשה שאכלו כאחד ושכחו ובירך כל אחד ואחד לעצמו בטל מהם הזימון ואין יכולים לחזור לזמן למפרע. וכן אם בירכו שנים מהם אבל אם שכח אחד מהם ובירך א ) השנים יכולים לזמן על הג' אע"פ שכבר בירך יכול לומר ברוך שאכ...

196

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קצה

 שתי חבורות שאוכלות בבית אחד או בב' בתים א ) אם מקצתן רואות אלו את אלו מצטרפות לזימון ואם לאו אין מצטרפות ואם יש שמש אחד לשתיהן הוא מצרפן ב ) וכגון שנכנסו מתחלה על דעת להצטרף יחד: אכלו מקצתן בבית ג ) ו...

197

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קצו

 א ) אכל טבל אין מזמנין עליו ב ) כתב הרמב"ם ז"ל שאין מברכין עליו לא בתחלה ולא בסוף וכן על כל דבר של איסור. והראב"ד השיג עליו וכתב שלא אמרו אלא אין מזמנין עליו לומר שאין להם קביעות הואיל ואוכלין דבר איס...

198

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קצז

 שנים שאכלו ובא שלישי להצטרף עמהם כ"ז שלא אמרו א ) הב לן ונבריך מצטרף עמהם אמרו השנים הב לן ונבריך אינו מצטרף עמהם ( א ) : א"ר יהודה בר שילת משמיה דרב ט' שאכלו דגן ואחד אכל ירק מצטרפין להזכיר השם ואפיל...

199

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קצח

 שלשה שאכלו והם מברכים ונכנס אחד שלא אכל אם נכנס כשאמר המברך נברך שאכלנו משלו א ] א ) עונה אחריהם ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד ב ) ואם נכנס כשאחרים עונין ברוך שאכלנו משלו עונה אחריהם אמן. וכתב בה"ג ו...

200

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קצט

 א ) שמש שאכל כזית מזמנין עליו ב ) והכותי (הוא שומרוני) אם הוא חבר מזמנין עליו ורב אלפס כתב והאידנא הם עכו"ם גמורין ואין מזמנין עליהן תניא עם הארץ אין מזמנין עליו והאידנא אמר ר"י שמזמנין עם עם הארץ א ]...

1234567891011121314151617181920