טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן י

 א ) טלית שאין לה ארבע כנפות פטורה יש לה יותר מארבע חייבת ב ) ועושה לה ארבע ציציות בארבע כנפיה יש לה ארבע ג ) וחתך אח' באלכסון ועשאו שנים א ] ד ) או שהגביה כנפיה ותפרם בענין שלא נשאר בה כנף לא נפטרה בז...

12

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן יא

 מצות ציצית א ) בזמן שהיה תכלת מצותן שיקח ב' חוטין כפולים של צמר צבועין תכלת וב' חוטין כפולים של צמר לבן או של פשתן א ] ב ) ויהיו טווין לשם ציצית אבל אם לא היו טווין לשמן פסולים ג ) וצריך שיהיו שזורין ...

13

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן יב

 א ] א ) ואם נפסקו כל חוטיה ונשתייר בהם כדי עניבה כשר ובלבד שישאר ב ) כדי שיוכל לענבם כולם ביחד שזהו יותר מכדי עניבה של כל אחד בלבד ורש"י פי' דבעינן כדי עניבה מן הענף ור"י פי' אפילו נחתך כל הענף ג ) ול...

14

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן יג

 א ) ארבע ציציות מעכבין זה את זה שכל זמן שאין בה כל הד' אינה מצוייצת כהלכתה והיוצא בה לר"ה בשבת חייב חטאת אבל אם יש בה כל הארבע מותר לצאת בה לר"ה אפילו האידנא שאין לנו תכלת:

15

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן יד

 א ] עשאה כותי פסולה ב ) ואשה כשרה לעשותה ג ) השואל טלית מחבירו פטור מלהטיל בה ציצית כל שלשים יום לאחר שלשים חייב שאלה עם ציציותיה חייב לברך עליה מיד י"א שאין מברך עליה עד לאחר ל' יום ולא נהירא לא"א הר...

16

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן טו

 א ] א ) מותר להתיר ציצית מטלית זה וליתנם באחר ב ) אבל אינו יכול ליקח הכנף כמו שהוא עם הציצית ולתופרו בבגד אחר: ב ] ג ) תלה החוטין בין שני כנפים מזו לזו וקשר כנף זו כהלכתה וכנף זו כהלכתה ואח"כ חתכה באמ...

17

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן טז

 א ) שיעור טלית להתחייב בציצית כל שקטן בן ט' שנים יכול לכסות בה ראשו ורובו וגדול אינו מתבייש לצאת בה באקראי לשוק אבל אם אין הקטן מתכסה בה ראשו ורובו אע"פ שגדול יוצא בה באקראי לשוק פטור:

18

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן יז

 א ) סומא חייב בציצית ב ) ונשים ועבדים פטורים וטומטום ואנדרוגינוס ג ) חייבין מספק ד ) וכתב הרמב"ם ז"ל יתעטפו בלא ברכה והוא הולך לשיטתו שפירש שנשים אין יכולות לברך בדבר שהן פטורות ה ) אבל ר"ת כתב שיכולו...

19

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן יח

 א ) לילה לאו זמן ציצית היא י"א כל ב ) מה שלובש בלילה פטור ואפילו אם מיוחד ליום ומה שלובש ביום חייב אפילו מיוחד ללילה א ] ג ) וכ"כ הרמב"ם מותר ללבוש ציצית בלילה ובלבד שלא יברך ומאימתי מברך עליה בשחר ד ...

20

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן יט

 א ) אין חיוב ציצית אלא בטלית שרוצה ללבוש אבל מה שאינו רוצה ללבוש פטור הילכך אין לברך בעשייתו אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות ציצית שאין בעשייתו מצוה אלא בלבישתו:

1234567891011121314151617181920