טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפ

 ולאחר שגמר סעודתו יברך בה"מ ויש שנוהגים להסיר השלחן קודם בה"מ ומביאין ראיה מההיא א ] דרבא ור' זירא איקלעו לבי ריש גלותא לבתר דסלקי תכא מקמייהו פי' קודם בה"מ שדר להו דיסתנא וכו' אלמא שהיו רגילין להסיר ...

182

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפא

 ואחר כך יטול ידיו דא"ר יהודה א"ר ואמרי לה במתניתא תנא והתקדשתם אלו מים ראשונים א ] והייתם קדושים אלו מים אחרונים כי קדוש אני זה שמן הטוב פירוש שמושחים הידים בשמן כדי להסיר הזוהמא ב ] אני ה' אלהיכם זו ...

183

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפב

 ואחר כך מביאים לו כוס של יין לברך עליו בה"מ א ] אבל לא שאר משקין אפילו אם קבע עלייהו דבה"מ טעונה כוס אפילו ביחיד מדלא קאמר בשום מקום ברכת זימון טעונה כוס אלא בה"מ קאמר משמע כל בה"מ אפילו ביחיד וכיון ש...

184

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפג

 גרסינן בפ' ג' שאכלו א"ר זירא י' דברים נאמרו בכוס של ברכה טעון הדחה שטיפה חי מלא עיטור עיטוף מקבלו בשתי ידיו ונותנו ימינו ומגביהו מן הקרקע טפח ונותן בו עיניו א ] א ) ומשגרו לאנשי ביתו תנא הדחה מבפנים ו...

185

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפד

 מי שאכל ויצא ממקומו ולא בירך ל"ש שוגג ול"ש מזיד צריך א ) לחזור למקומו ולברך בירך במקום הב' אם היה שוגג יצא ואם היה מזיד לא יצא: כתב הר"פ דוקא שאין לו עוד פת לאכול במקום הב' אבל אם יש לו עוד פת לאכול י...

186

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפה

 א ) גרסינן בסוטה בפ' ואלו נאמרים בכל לשון ברה"מ דכתיב ואכלת ושבעת וברכת בכל לשון שאתה מברך: וצריך שישמיע לאזניו מה שמוציא בשפתיו ומיהו אם לא השמיע לאזניו יצא ובלבד שיוציא בשפתיו ירושלמי שכור מהו שיברך...

187

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפו

 נשים חייבות בברה"מ א ) ופירש הראב"ד שחייבות מן התורה א ] ולדבריו מוציאות אחרים והא דאמרינן אשה מברכת לבעלה אפילו אם אכל שיעור דאורייתא אבל התוספות כתבו הך בעיא דנשים מברכות דאורייתא או דרבנן לא נפשטה ...

188

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפז

 תנו רבנן סדר ברה"מ א ) ראשונה ברכת הזן ב ) משה רבינו תקנה לישראל כשירד להם המן והיא פותחת וחותמת בברוך ב ] ויש שמוסיפין ואומרים ברוך משביע לרעבים ברוך משקה לצמאים בא"י אמ"ה הזן את העולם וכו' ואין לאומ...

189

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפח

 שלישית בונה ירושלים ודוד ושלמה תקנוה דוד תקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ושלמה תיקן ועל הבית הגדול וכו' א ] ולא למימרא שלא ברכו אותם עד שבא דוד ושלמה דהא דריש להו כולהו מקרא א ) אלא הם תקנו המטבע לפ...

190

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפט

 ברכה רביעית הטוב והמטיב ולאו דאוריי' היא א ) שחכמים תקנוה על הרוגי ביתר ב ) שנתנו לקבורה הילכך פותחת בברוך דלא הויא סמוכה לחברתה ואינה חותמת ג ) דהויא מטבע קצר אע"ג דאיתא במדרש שצריך לומר בה ג' הטבות ...

1234567891011121314151617181920