טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קע

 א ) אין משיחין בסעודה ואיתא בירושל' אפילו מאן דעטיש בגו מיכלא אסור למימר ליה אסותא משום סכנתא גרסינן בפרק אמר להם הממונה ב ) הלכה בסעודה אדם יוצא להטיל מים נוטל ידו אחת אותה ששפשף בה ג ) דיבר עם חבירו...

172

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעא

 אמר שמואל עושה אדם כל צרכיו בפת והלכתא כוותיה וה"מ במידי דלא ממאיס ביה אבל במידי דממאיס ביה לא הילכך אין מניחין עליו בשר חי ואין מעבירין עליו כוס מלא א ) ואין סומכין בו הקערה אי ממאיס בהכי אבל אי לא מ...

173

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעב

 שכח והכניס משקין לתוך פיו בלא ברכה בולען פירש רבינו חננאל ואינו מברך עליהם וא"א הרא"ש ז"ל כתב שמברך עליהם אח"כ: שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה אם הוא דבר שאינו נמאס אם יפלטנו יפלטנו ויברך עליו וא...

174

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעג

 א ) מים אמצעיים רשות א"ר נחמן ל"ש אלא בין תבשיל לתבשיל א ] אבל בין תבשיל לגבינה חובה פירוש בין תבשיל לתבשיל ב ) אפילו היה הראשון של בשר והשני של גבינה אין צריך ליטול כיון שאין הבשר בעין ואין בו אלא טע...

175

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעד

 א ) יין שבתוך הסעודה מברכין עליו בורא פרי הגפן א ] ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו עד לאחר המזון ומברך עליו ברכת המזון וה"מ שצריך לברך בתוך הסעודה שלא קבע לשתות לפני המזון אבל קבע לשתות לפני המזון א"צ לב...

176

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעה

 א ) הביאו להם יין אחר מברכין הטוב והמטיב ב ] ולאו דוקא הביאו להם עתה מחדש אלא ה"ה אם היה לו תחלה ב' מיני יינות מברך על הב' הטוב והמטיב ב ) ופי' רשב"ם דוקא שיודע שהב' משובח מן הראשון והתוס' מפרשים אפי'...

177

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעו

 א ) בירך על הפרפרת ( א ) שלפני המזון פוטר את הפרפרת שלאחר המזון פירוש אחר גמר סעודה קודם ברהמ"ז ופרפרת הוא פת צנומה בקערה ואין בו תואר לחם ומברכין עליו בורא מיני מזונות והיה דרכם לאכלו לפני הסעודה ולא...

178

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעז

 א ] אמר רב פפא הלכתא דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אין טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם כגון בשר ודגים וביצים וירקות וגבינה ודייסא לא מיבעיא אם מלפת בהן הפת שא"צ לברך עליהן אלא אפי' אם אוכל אות...

179

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעח

 א ] א ) בני חבורה שהיו מסובים ויצאו ממסיבתן לב"ה או לבה"מ אם היסבו על דברים שאין טעונין א ) ברכה לאחריהם במקומן מיד כששינו מקומן מחדר לחדר אם רוצין לאכול שם צריכין לברך ברכה ראשונה על מה שרוצים לאכול ...

180

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעט

 הלכות ברכת המזון: א ) גמר סעודתו ונטל ידיו מים אחרונים אסור לאכול א ] פירש"י עד שיברך ברה"מ ולא נראה כן דהיסח הדעת אינו מזקיק ברכה אחרונה על מה שאכל ב ] אלא פירוש אסור לשתות ולאכול עד שיברך עליו תחלה ...

1234567891011121314151617181920