טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

טור אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קס

 א ) צריך שיהא במים מראה מים שאם נשתנו מראיתן ב ) בין מחמת עצמן בין מחמת דבר אחר שנפל לתוכן בין מחמת מקומן פסולין ג ) כדתנן נתן לתוכן קומוס וקנקנתום ושינו מראיהן פסולין ד ) ושלא נעשה בהן מלאכה דתנן עשה...

162

טור אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קסא

 צריך ליזהר מחציצה א ) שכל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בנטילה ואם יש לו בצק תחת הצפורן חוצץ אפילו הוא כנגד הבשר ב ) ואם יש לו צואה שלא כנגד ( א ) הבשר חוצץ אבל כנגד הבשר אינו חוצץ ואם אינו מקפיד עליו אינו חו...

163

טור אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קסב

 גרסינן בפ"ק דסוטה א"ר חייא בר אשי אמר רב מים הראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה וסימן לדבר וינטלם וינשאם אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה א ] תניא נמי הכי הנוטל צריך שיגביה ידיו למעלה שלא יבאו המים שחוץ לפר...

164

טור אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קסג

 אסור לאכול בלא נטילה א ) אפילו אם רוצה לכרוך ידיו במפה או אוכל בכף שאינו נוגע בפת: ב ) המאכיל את חבירו אין המאכיל צריך ליטול והאוכל צריך ליטול:

165

טור אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קסד

 אמר רב א ] נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היום כתוב בספר המצות הולכי דרכים חשובים כשעת הדחק א ) ואם אחר שהתנה שחרית נזדמנו לו מים לא יברך (ס"א נוטל ומברך) יראה שפוסק כאותו לשון שאינו מתיר בתנאי אל...

166

טור אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קסה

 מי שיצא מבית הכסא ורצה ליטול ידיו לאכילה א ) שאלו לרש"י אם צריך ליטול ב' פעמים והשיב שאלתי את ר' יעקב ב"ר יקר ואמר שצריך ליטול ב' נטילות על הראשונה אשר יצר ועל השנייה ענט"י אבל אני סבירא לי נטילה אחת ...

167

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קסו

 הלכות ברכת המוציא: וינגב ידיו היטיב ויברך ברכת המוציא מיד א ) ומיהו רבינו יואל כתב שאין לחוש על הפסק בין נטילה להמוציא כיון שהשלחן לפניו ודעתו לאכול לא חשיב היסח הדעת וההיא דתיכף לנטילה ברכה מפרש לה ע...

168

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קסז

 ויבצע ממקום היפה שבפת במקום שנאפה היטב ויחתוך פרוסת הבציעה ויניחנה מחוברת לפת ויתחיל לברך ואחר שיסיים הברכה יפרידנה כדי שתכלה הברכה בעוד הפת שלם א ) ויש שאין רוצין לחתוך הלחם כלל קודם הברכה כדי שיהא ש...

169

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קסח

 א ) היו לפניו חתיכות של פת ופת שלם הכל ממין אחד מברך על השלם אפי' הוא פת קיבר והחתיכות פת נקייה ואפילו אם השלם קטן מן החתיכות ב ) אבל אם השלם שעורים והחתיכות מחטין אפילו היא קטנה מניח הפרוסה תחת השלימ...

170

טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קסט

 הלכות ברכות שבסעודה: א ) ואחר כך מביאים לפניו לאכול וכל דבר שמביאים לפניו שיש לו ריחא ואדם תאב לו צריך ליתן ממנו מיד לשמש ומיהו מדת חסידות הוא ליתן לו מיד מכל מין ומין דגרסינן בכתובות הכל משהין מפני ה...

1234567891011121314151617181920