טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

טור אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנ

 הלכות בית הכנסת: קודם שאצא מב"ה אפרש דינה וקדושתה כופין בני העיר זה את זה לבנות להם בה"כ ( א ) ולקנות להם תורה נביאים וכתובים ואין בונין אותה אלא בגובה של עיר ומגביהין אותה א ) עד שתהיה גבוה מכל בתי ע...

152

טור אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנא

 א ) בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהן קלות ראש כגון שחוק והיתול ושיחה בטלה ואין אוכלין ושותין בהן ב ) ולא נאותין ולא מטיילין בהן ולא נכנסין בהן בחמה מפני החמה ולא בגשמים מפני הגשמים ותלמידי חכמים ...

153

טור אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנב

 אין סותרין ב"ה ( א ) א ) כדי לבנות אחרת שמא יארע להם אונס שלא יבנו האחרת אלא בונין האחרת תחלה ואח"כ סותרין הישנה וה"מ שהיתה הראשונה חזקה אבל היתה נטויה ליפול יכולין לסותרה ולבנות אחרת ובלבד שלא יתעצלו...

154

טור אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנג

 מותר לעשות מבה"כ בית המדרש א ) אבל לא מבית המדרש בה"כ ב ) שקדושת בית המדרש יתירה על קדושת בה"כ ג ) בני העיר שמכרו בה"כ יכולים ד ) לקנות בדמיה תיבה מכרו תיבה יכולים ה ) ליקח בדמיה מטפחת מכרו ו ) מטפחת ...

155

טור אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנד

 רחבה של עיר א ) אע"פ שמתפללין בה בתעניות אין בה משום קדושה מפני שהוא עראי ולא נקבעה לתפלה וכן בתים וחצרות שמתקבצין בהן להתפלל באקראי אין בהם שום קדושה. תשמישי מצוה ( א ) כגון סוכה ולולב שופר וציצית אי...

156

טור אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנה

 הלכות דעות: ואחר שיצא מב"ה ילך לבית המדרש קודם שילך לעסקיו ויקבע עת ללמוד ( א ) א ) דאמר רבא בשעה שמכניסין האדם לדין אומרים לו קבעת עתים לתורה א ] נשאת ונתת באמונה וקביעות העת צריך שיהא קבוע ותקוע בענ...

157

טור אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנו

 ואחר כך ילך לעסקיו דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון שאם אין לו מה יאכל העוני יעבירנו על דעת קונו ומ"מ לא יעשה מלאכתו עיקר אלא עראי ותורתו קבע כמו שמצינו בחסידים הראשונים שהיו עושין מלאכתן...

158

טור אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קנז

 וכשיגיע שעה רביעית יקבע סעודתו דאמר רב פפא שעה ד' זמן סעודה לכל הוא ואם הוא ת"ח ועוסק בלימודו ימתין עד שעה ששית דתניא א ) ששית מאכל ת"ח ומשם ואילך לא יאחר דהוי כזורק אבן לחמת וה"מ דלא טעים מידי בצפרא ...

159

טור אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קנח

 הלכות נטילת ידים: א ) וכשבא לאכול יטול ידיו קודם ואפי' לחולין ב ) ולאו דוקא כשאוכל ג ) פת א ] אלא לכל דבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ד ) ידים אבל הנוטל ידיו לפירות ה ) הרי זה מגסי הרוח ב ] ו ) וצריך ליז...

160

טור אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קנט

 א ) אין נוטלין לידים אלא מכלי אבל כל הכלים כשרים ב ) אחד כלי אבנים וכלי גללים וכלי אדמה ג ) וצריך שיהא מחזיק רביעית. א ] אם ניקב בכונס משקה פי' שאם ישימו אותו על המשקין יכנסו בתוכו דרך הנקב והוא גדול ...

1234567891011121314151617181920