טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמ

 ירושלמי הקורא בתורה ונשתתק זה שעומד תחתיו א ] א ) יתחיל ממקום שהתחיל הראשון דאי תימא ממקום שפסק נמצא הראשונים נתברכו לפניהם ולא לאחריהם ואחרונים נתברכו לאחריהם ולא לפניהם:

142

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמא

 א ) וצריך לקרות מעומד דתנן ב ) הקורא את המגילה יושב ג ) יצא ד ) משא"כ בתורה ומטעם זה נמי צריך ה ) ליזהר שלא לסמוך דאמרינן בפ"ב דזבחים עמידה מן הצד פירוש ע"י סמיכה איכא בינייהו לרבנן לא הוי עמידה וצריך...

143

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמב

 כתב בעל המנהיג אם טעה הקורא או החזן המקרא אותו טוב שלא להגיה עליו על שגגותיו ברבים שלא להלבין פניו א ] א ) דאף על פי שטעה בה יצא ידי קריאה דאיתא במדרש שאם קרא לאהרן הרן יצא והרמב"ם ז"ל כתב קרא וטעה אפ...

144

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמג

 אין קורין בתורה בפחות מי' גדולים בני חורין א ) ואם התחילו בי' ויצאו מקצתן גומרין א ] ב ) אין קורין בחומשין בציבור פי' אם כתוב חומש לבדו אפי' בגלילה כס"ת אין קורין בו עד שיהו כל ה' חומשין ביחד תניא בתו...

145

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמד

 א ) מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה פי' שלא ידלג מפרשה זו לפרשה אחרת וה"מ בב' עניינים ב ) דאיכא למיחש שמא תתבלבל דעת השומעים אבל בחד ענינא כגון אחרי מות ג ) ואך בעשור שכהן גדול קורא ביוה"כ ששניהם מענין...

146

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמה

 בימי חכמי התלמוד היו רגילין לתרגם כדי שיבינו העם כי לשונם היה ארמי ואין הקורא רשאי לקרות לתורגמן יותר מפסוק א' אלא קורא לו פסוק אחד ומתרגמו וחוזר וקורא לו פסוק ב' ואין המתרגם רשאי לתרגם עד שיכלה הפסוק...

147

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמו

 גרסינן בפ"ק דברכות ועוזבי ה' יכלו זה המניח ספר תורה א ] א ) כשהוא פתוח ויוצא ב ) ואפילו בין פסוק לפסוק אסור לצאת ג ) אבל בין גברא לגברא שפיר דמי גרסינן בפרק ואלו נאמרין כיון שנפתח ס"ת אסור לספר אפי' ב...

148

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמז

 אסור לאחוז ס"ת א ) בלא מטפחת דא"ר פרנך א"ר יוחנן האוחז ס"ת ערום נקבר ערום פי' ב ) שאין לו שכר אותה מצוה א"ר שפטיה א"ר יוחנן י' שקראו בתורה גדול שבכולם גולל דא"ר יהושע בן לוי י' שקראו בתורה הגולל נוטל ...

149

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמח

 גרסינן בפרק ואלו נאמרין אין שליח ציבור רשאי להפשיט התיבה בציבור כ"ז שהם בב"ה פירש"י שהיו רגילין להביא ס"ת מבית אחר שהוא משתמר בו לב"ה ופורשין בגדים נאים סביב התיבה ומניחים אותה על התיבה וכשיוצאים משם ...

150

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמט

 ותו גרסינן התם א"ר תנחום אמר ריב"ל אין הציבור רשאין לצאת עד שינטל ס"ת ושמואל אמר עד שיצא ולא פליגי הא דאיכא פתחא אחרינא הא דליכא פתחא אחרינא אמר רבא בר אהינא אסברא לי אחרי ה' אלהיכם תלכו א ] א ) פירש"...

1234567891011121314151617181920