טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

טור אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קל

 מאן דחזי חלמא ולא ידע מאי חזא א ) ניקום קמי כהני בשעה שעולים לדוכן ונימא הכי ב ) רבש"ע אני שלך וחלומותי שלך חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא בין שחלמתי לעצמי בין שחלמו לי אחרים אם טובים הם חזקם ואמצם כחלו...

132

טור אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלא

 ולאחר שיסיים ש"ץ חזרת תפלה א ] נופלים על פניהם ומתחננין וז"ל הרמב"ם ז"ל לאחר שישלים התפלה יפול על פניו ויטה מעט הוא וכל הציבור ויתחנן והוא נופל וישב ויגביה ראשו הוא ושאר העם ומתחנן מעט בקול רם מיושב ו...

133

טור אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלב

 א ) ומתרגמין הקדושה ואומרים ותשאני רוח ב ) ומתרגמין אותו ואומרים ה' ימלוך לעולם ועד ותרגום כדי שיבינו כל העם וזה שנקרא סדר קדושה וצריך ליזהר בו מאד לאומרו בכוונה דאמר רשב"ג משום רבי יהושע מיום שחרב ב"...

134

טור אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלג

 א ) ואומר עלינו לשבח ( א ) וכשיגיע אל ככל המונם יפסיק מעט קודם שיאמר ואנו כורעים ומשתחוים כדי שלא יהא נראה כאילו חוזר למעלה וי"א וכסא כבודו בשמים ממעל ואין לומר כן אלא ומושב יקרו וכן הוא הנוסח בס' היכ...

135

טור אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלד

 בשני ובחמישי מוסיפין לומר תחנונים אחר שמסיים ש"צ חזרת התפלה ובסדר רב עמרם. כתב שנוהגין לומר אם עונינו ענו בנו ווידוי ויעבור אבל בכל אלו הארצות אין נוהגין לומר א ) אלא והוא רחום כאשר הוא כתוב בסידורין ...

136

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה

 הלכות קריאת ספר תורה: א ) גרסינן בפ' הקורא את המגילה בשני ובחמישי ובמנחה בשבת קורין ג' אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהם ואין מפטירין בנביא ב ) וגרסינן בפ"ב דמגילה בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין כסדרן...

137

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלו

 א ) ובשבת שקורין ז' קורין אחר לוי ת"ח הממונים על הציבור ואחריהם ת"ח הראויין למנות לפרנסים על הציבור ( א ) ואח"כ בני ת"ח שאבותיהם ממונים על הציבור ואח"כ ראשי כנסיות וכל העם:

138

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלז

 א ) ואלו השלושה אין קורין פחות מי' פסוקים וידבר עולה מן המנין ואי סליק עניינא בבציר מי' פסוקים כגון פרשת עמלק שאין בה אלא ט' פסוקים שפיר דמי ואין קורין עם כל אחד פחות מג' פסוקים שנים קורים ג' ג' ב ) ו...

139

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלח

 א ) אין משיירין בפרשה פחות מג' פסוקים ( א ) פי' הקורא בתורה לא יקרא עד סוף הפרשה בענין שלא ישאר ממנה אלא ב' פסוקים משום היוצאים שיאמרו העולה אחריו לא יקרא אלא שני פסוקים הנשארים וכן לא יתחיל בה פחות מ...

140

טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלט

 הקורא הפרשה צריך לסדר אותה תחלה פעמים ושלש בינו לבין עצמו א ) כההוא דר"ע שקראו אותו לתורה ולא רצה לעלות לפי שלא סדר אותה תחילה ודריש ליה מקרא ב ) אז ראה ויספרה וגו' ואינו רשאי לקרות ג ) עד שיאמרו לו ק...

1234567891011121314151617181920