טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קכ

 ברכת י"ז רצה ותקנוה אחר שומע תפלה שכיון שבאת התפלה באה עבודה דכתיב (ישעיה נה) ושמחתים בבית תפלתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים ובר"ח ובחוה"מ מוסיפין בה יעלה ויבא וטעו...

122

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קכא

 י"ח מודים ותקנוהו אחר רצה דכיון שבאת עבודה באת תודה דכתיב (תהלים נ) א ) זובח תודה יכבדנני ב ) האומר מודים מודים משתקין אותו ושוחין בה תחילה וסוף ולעיל בברכת אבות פירשתי דין שחייה בפ"ק דב"ק (טז א) אמר ...

123

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קכב

 תשע עשרה שים שלום ותקנוה אחר ברכת כהנים דכתיב (במדבר ו) ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם וברכה של הקב"ה היא שלום דכתיב (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום ומר"ה ועד י"ה מוסיפין בה בספר ...

124

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קכג

 וכורע א ) ופוסע ג' פסיעות לאחריו ובכריעה אחת ובעודו כורע קודם שיזקוף יטה בראשו לצד שמאלו כמי שבא ליפטר מרבו ואחר כך לימינו דאמר ריב"ל המתפלל צריך שיפסע ג' פסיעות לאחוריו ואח"כ יתן שלום ואם לא עשה כן כ...

125

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קכד

 ולאחר שסיימו הציבור תפלתן יחזיר ש"ץ התפלה ( א ) א ) שאם יש מי שאינו יודע להתפלל יכוין למה שהוא אומר ויוצא בו וכתבו רב שרירא ורב האי שצריך שיכוין לכל מה שאומר ש"צ מראש ועד סוף כאדם שמתפלל לעצמו ואין מפ...

126

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קכה

 ולאחר שיסיים ברכה שנייה יאמר נקדישך ונעריצך וכו' א ) ויענו אחריו קדושה ואומרים באשכנז נוסח אחר וזהו נקדש את שמך בעולמך ב ) כשם שמקדישין אותו בשמי מרום וכן כתוב על ידי נביאך וקרא זה אל זה ואמר ג ) ד ) ...

127

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קכו

 קכו שליח ציבור שטעה באחת מכל הברכות שדלג אותה וכשמזכירים אותו א ) יודע לחזור למקומו אין מסלקין אותו אבל אם דלג קללת ולמלשינים ב ) מסלקין אותו מיד שמא אפיקורס הוא אבל אם התחיל אותה וטעה בה אין מסלקין א...

128

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קכז

 וכשיגיע ש"צ למודים שוחין עמו א ) הציבור דגרסינן בירושלמי הכל שוחין עם ש"ץ בהודאה כתב הרמב"ם ז"ל ולא א ] ישחו יותר מדאי ב ) ואינו משמע כן בירושלמי דאיתא התם מעשה באחד ששחה יותר מדאי והעבירו ר"י משמע דק...

129

טור אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קכח

 הלכות נשיאת כפים: א ) אין נשיאת כפים בפחות מי' והכהנים מן המנין כל כהן שאין בו אחד מן הדברים המעכבין צריך לישא כפיו ואם אינו נושא עובר בשלשה עשה כה תברכו אמור להם ושמו את שמי והוא שיהיה בב"ה כשקורא כה...

130

טור אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קכט

 אין נשיאות כפים אלא בשחרית ומוסף ובנעילה ביום שיש בו נעילה כמו ביה"כ א ) והמעמדות אבל לא במנחה דשכיחא שכרות שמא יהא הכהן שכור ואפילו במנחה של תענית גזירה אטו שאר הימים. וה"מ בתענית שיש בו נעילה כמו בי...

1234567891011121314151617181920