טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן ק

 וצריך להסדיר תפלתו קודם שיתפלל כדי שתהא שגורה בפיו א ) ודוקא תפלה של פרקים לפי שאינו רגיל בה אבל תפלות התדירות לא וכתב הרמב"ם ז"ל של פרקים כגון של ר"ח ומועדות וא"א ז"ל כתב של פרקים הוא משלשים יום ואיל...

102

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קא

 תנו רבנן המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות ואם אינו יכול לכוין בכולן לפחות יכוין באבות דאמר ר"א לעולם ימוד אדם עצמו אם א ) יכול לכוין באבות יתפלל ב ) ואם לאו אל יתפלל ואם התפלל ולא כיון באבות יחזור ויתפלל...

103

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קב

 אני א ) האשה הנצבת עמכה בזה מכאן שאסור לישב בתוך ד"א של תפלה ובין מלפניו בין מלאחריו בין מן הצדדין צריך להרחיק ד"א שנאמר הנצבת עמכה א ) שהיה עומד כמותה בז"ה בגימטריא תריסר דהיינו י"ב אמות ( א ) לשלשה ...

104

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קג

 א ) היה עומד בתפלה ונתעטש פי' שיצא ממנו רוח דרך מטה ממתין עד שיכלה הריח וחוזר ומתפלל ביקש להתעטש ב ) הולך אחריו ד"א ומתעטש וממתין עד שיכלה הריח וכשיכלה הריח חוזר למקומו ג ) ואומר רבון העולמים יצרתנו נ...

105

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קד

 א ) ולא יפסיק בתפלתו ואפי' המלך שואל בשלומו לא ישיבנו וה"מ מלך ישראל אבל מלכי עו"ג פוסק מפני הסכנה אם א"א לו לקצר אבל אם אפשר לו לקצר כגון שיאמר תחלת הברכה וסופה וכענין זה יוכל לסיים קודם שיגיע אליו י...

106

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קה

 המתפלל שתי תפלות זו אחר זו כגון במוספין או ששכח ולא התפלל וצריך להשלימה בזמן תפלה של אחריה ומתפלל שתים זו אחר זו צריך להמתין בין אחת לחבירתה כדי הילוך ד"א:

107

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קו

 כל הפטורין מק"ש כגון שעוסקין במצוה או בטרידת מצוה א ) פטורין מן התפלה ( א ) ב ) ועודף עליהם חילופי נושאי המטה שאין למטה צורך בהן שפטורין מן התפלה ג ) אף ע"פ שחייבין בק"ש ד ) ונשים ועבדים חייבין בה: וק...

108

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קז

 אמר רבי אלעזר ספק התפלל ספק לא התפלל לא יחזור ויתפלל רבי יוחנן אומר הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו והילכתא כרבי יוחנן ומפרש ר"י דרבי יוחנן לא קאמר אלא בספק התפלל אבל אם ודאי לו שהתפלל לא פליג אדרב יהוד...

109

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קח

 א ) טעה ולא התפלל שחרית מתפלל מנחה ב' ב ) הראשונה מנחה והשנייה לתשלומין ג ) טעה ולא התפלל ערבית מתפלל שחרית שתים וכן אם טעה ולא התפלל מנחה יתפלל ערבית ב' אע"פ שעבר יומו כתב בה"ג טעה ולא התפלל ערבית ית...

110

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן קט

 הנכנס לבהכ"נ ומצא ציבור מתפללין אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע ש"צ לקדושה יתפלל ואם לאו אל יתפלל א ) לפי שצריך לומר קדושה עם הציבור ב ) ואם נכנס אחר קדושה אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע ש"צ למודים...

1234567891011121314151617181920