טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צ

 המתפלל צריך שיכין מקום לתפלתו ושיכין לה בגדיו ומחשבתו וגופו: מקום כיצד א ) דתניא לא יעמוד אדם לא ע"ג מטה ולא ע"ג כסא ולא ע"ג ספסל ולא ע"ג מקום גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך שאין גבהות לפני המקום שנאמר ממ...

92

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צא

 בגדיו כיצד גרסינן בפ"ק דשבת (יא א) רבה בר רב הונא ראמי פוזמקי ומצלי פי' היה מתקשט בבתי שוקים בשעת תפלה א"ר אשי חזינא לרב כהנא כי איכא ריתחא בעלמא פכר ידיה ומצלי כעבדא קמי' מריה וכי ליכא ריתחא מציין נפ...

93

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צב

 גופו כיצד דתניא היה צריך לנקביו אל יתפלל משום שנאמר הכון לקראת אלהיך ישראל וכתיב שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים וא"ר אשי ואיתימא ר"ח בר פפא א ) שמור נקביך בשעה שאתה עומד בתפלה לפני ואם התפלל תפלתו ת...

94

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צג

 ובבואו להתפלל ישהא מעט קודם שיקום להתפלל דתנן חסידים הראשונים א ) היו שוהין שעה אחת קודם תפלה כדי שיכוונו לבם למקום ושעה אחת לאחר התפלה שלא תהא נראית עליו כמשוי ב ) שממהר לצאת ממנה: ובעמדו להתפלל ( ב ...

95

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צד

 ובקומו להתפלל יחזיר פניו למזרח דתניא סומא ומי שאינו יכול לכוין הרוחות יכוין לבו לאביו שבשמים שנא' והתפללו אל ה' היה עומד בח"ל א ) יכוין פניו כנגד א"י שנא' ב ) והתפללו אליך דרך ארצם היה עומד בא"י יכוין...

96

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צה

 א ) ויכוין רגליו זה אצל זה דכתיב ורגליהם רגל ישרה ומתרגמינן ורגליהן רגל כוונין ב ) ירושלמי זה שעומד בתפלה צריך להשוות רגליו ר' לוי ור' סימון ג ) ח"א כמלאכי השרת דכתיב ורגליהם רגל ישרה וח"א ככהנים דכתי...

97

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צו

 ולא יאחוז בידו תפילין ולא ס"ת בזרועו ולא קערה מלאה בידו ולא סכין ומעות וככר מפני שלבו עליהם שלא יפלו מידו ויטרד ותתבטל כוונתו ולולב בזמנו ג ) מותר לאחזו בידו כיון שהוא צורך מצוה אינו נטרד בשבילו:

98

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צז

 א ) ולא יגהק ויפהק ואם עשאו לרצונו הרי זה מגסי הרוח ואם צריך לעשותן מתוך אונס יניח ידו על פיו שלא תראה פתיחתו ולא יניח ידו על סנטרו כדרך גסי הרוח ואסור לו לרוק אם אפשר לו ואם אי אפשר לו שלא לרוק מבליע...

99

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צח

 מחשבתו כיצד דתניא המתפלל צריך שיכוין לבו שנאמר תכין לבם פירוש שיכוין פי' המלות ( א ) שמוציא בשפתיו ויחשוב כאילו שכינה כנגדו ( ב ) שנא' שויתי ה' לנגדי תמיד ויעיר הכוונה ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד...

100

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צט

 שכור אל יתפלל עד שיעבור יינו ואם התפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל ואפילו אם עבר זמן התפלה א ) דחשיב כשוגג שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה היכי דמי שכור והיכי דמי שתוי שכור כל שאינו יכול לדבר ל...

1234567891011121314151617181920