זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

זוהר - תוספתא כרך א (בראשית) פרשת נח

 [דף נט עמוד ב] למה נח נח תרי זמני אלא כל צדיק וצדיק די בעלמא   [דף ס עמוד א] אית ליה תרין רוחין רוחא חד בעלמא דין ורוחא חד בעלמא דאתי והכי תשכח בכלהו צדיקי משה משה יעקב יעקב אברהם אברהם שמואל שמואל שם...

52

זוהר - תוספתא כרך א (בראשית) פרשת וירא

 [דף צח עמוד ב] וירא אליו יי' באלוני ממרא אמאי באלוני ממרא ולא באתר אחרא אלא בגין דיהיב ליה עיטא על גזירו דקיימא דיליה בשעתא דאמר קודשא בריך הוא לאברהם למגזר אזל אברהם לימלך עם חברוי אמר לי' ענר אנת בן...

53

זוהר - תוספתא כרך א (בראשית) פרשת חיי שרה

 [דף קכא עמוד א] ויהיו חיי שרה, גופא דמתניתין אנן קריבין הוינא שמענא קלא מתהפך מלעילא לתתא אתפשטת בעלמא קל מתבר טורין ומתבר טנרין תקיפין עלעולין רברבין סלקין אודננא פתיחן הוה אמר במטלנוי קוץ קוציתא דמי...

54

זוהר - תוספתא כרך א (בראשית) פרשת ויצא

 [דף קמז עמוד א] בני עלמא רחימי עלאה הורמנא דבוריירי קריבו שמעו מאן חכימא בכו מארי דעיינין בסוכלתנו ליתי ולינדע בשעתא דרישא חוורא נטיל תלת אתוון וגליף לון בגלופא בגלופין חד א' חד י' וחד ן' ואתגליף אי"ן...

55

זוהר - תוספתא כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 [דף רלב עמוד א] רחימי עלאי מארי דסכלתנו אסתכלו הורמני ידיען בקולפי דסיכת' קריבו למנדע מאן מנכון מארי דעיינין בסכלתנו וידע בשעתא דסליק ברעותא דרזא דרזין לאפקא תלת גוונין כחדא כלילן ואינון חוור וסומק וי...

56

זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת שמות

 [דף ד עמוד א] מתניתין אמר רבי שמעון אנן פתחין עיננא חמאן גלגלי רתיכתא קדישתא נטלין במטלנוי וקל שירתא בסימא לאודנין יאה ללבא סלקא ונחתא אזלא ולא נטלא מזדעזעין אלף אלפין ורבוא רבבן ופתחין שירתא מלרע לעי...

57

זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת וארא

 [דף כז עמוד ב] אשכול הכופר דודי לי (שיר א') , אשכול דא אימא עלאה, מה אשכול מתקשט בכמה עלין בכמה זמורות לישראל דאכלין ליה, הכי שכינתא עלאה מתקשטת בכמה קשוטין דשמנה כלים מכמה קרבנין מכמה מיני תכשיטין דכ...

58

זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת יתרו

 [דף סח עמוד ב] בטמירו דטמירין אתרשים רשימו חד דלא אתחזי ולא אתגליא, ההוא רשימו רשים ולא רשים, מארי דסכלתנו ופקחין דעיינין לא יכלין למיקם ביה, איהו קיומא דכלא, ההוא רשימו איהו זעיר דלא אתחזיא ולא אתגלי...

59

זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת פקודי

 [דף רלה עמוד ב] ברזין עלאין, טסקורי קמיטין שכיחין אלין סלקין ונחתין ואלין קיימין בקיומייהו גלגלין דסחראן הוו קיימין מההוא זמנא דעפרא אתכניש, אינון גלגלין סחרין עלמא בסחרנותא סחרנותא דסחרין מדברין טיפס...

60

זוהר - תוספתא כרך ג (ויקרא) פרשת צו

 [דף כט עמוד ב] זאת תורת העולה, א"ר חייא האי קרא אוקימנא ליה בהאי גוונא זאת תורת דא כנסת ישראל העולה דא מחשבה רעה דאיהי סלקא על רעותא דב"נ לאסטאה ליה מארחא דקשוט, היא העולה, היא היא דסלקא ואסטייה ליה ל...

1234567891011121314151617181920