זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 [דף ריג עמוד א] פרשת פנחס וידבר יי' אל משה לאמר, פנחס בן אלעזר וגו', רבי אלעזר פתח ואמר (משלי א) שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך (יתרו פה א), שמע בני מוסר אביך דא קודשא בריך הוא, ואל תטוש תורת אמך...

42

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת מטות

 פרשת ראשי המטות וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר תמן תנינן א"ר יהודה אין העולם מתנהג אלא בתרי גוונין דאתו מסטר אתתא דאשתכחת חכימת לבא הדא הוא דכתיב (שמות לה) וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את...

43

זוהר כרך ג (דברים) פרשת דברים

 [דף רנט עמוד ב] פרשת אלה הדברים פרשת אלה הדברים הוא בפ' בלק ד' קפו ע"א כי שם ביתו וכך הסכימו הקדמונים:

44

זוהר כרך ג (דברים) פרשת ואתחנן

 [דף רס עמוד א] פרשת ואתחנן ואתחנן אל יי' בעת ההיא לאמר, אדנ"י ידו"ד אתה החלות להראות את עבדך וגו', ר' יוסי פתח (ישעיה לח) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יי' ת"ח כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא וכמה הו...

45

זוהר כרך ג (דברים) פרשת עקב

 [דף רעד עמוד א] פרשת והיה עקב כי יי' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדול וגו', תנינן (יחזקאל א') ודמות פניהם פני אדם אלין לאו אינון כאינון כרובים אינון אנפי רברבין כרובים אנפי זוטרי כרביא פנ...

46

זוהר כרך ג (דברים) פרשת שופטים

 [דף רעה עמוד ב] פרשת שופטים ושוטרים כי תצור אל עיר וכו', עד בהאי עלמא, +נדפס בפרשת בלק דף רב עמוד א+

47

זוהר כרך ג (דברים) פרשת כי תצא

 פרשת כי תצא כי יהיה לאיש בן וכו', ורישי ישיבות, +נדפס בפרשת בלק דף קצו עמוד א+ לא תלין נבלתו וכו', עד כבהמות נדמו, +נדפס בפרשת נשא באדרא דף קמג עמוד ב+ כד ברא קודשא בריך הוא עלמא וכו' עד ובעלמא דאתי, ...

48

זוהר כרך ג (דברים) פרשת וילך

 [דף רפג עמוד א] פרשת וילך וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ר' חזקיה פתח (ישעיה סג) מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם וגו' זכאין אינון ישראל דקודשא בריך הוא אתרעי בהו ובגין דאתרעי ב...

49

זוהר כרך ג (דברים) פרשת האזינו

 פרשת האזינו השמים האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי רבי יהודה פתח (שיר ה) פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר וגו' בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני מה כתיב לעילא אני ישנה ולבי ער וגו', אני ישנה אמרה...

50

זוהר - תוספתא כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 [דף לא עמוד ב] בראשי"ת בר"א רמז לכת"ר חכמ"ה, אלהים רומז לבינ"ה, א"ת רומז לגדולה וגבור"ה השמי"ם דא הוא ת"ת, וא"ת רומז לנצ"ח הו"ד יסו"ד, האר"ץ רומז למלכות: [דף לב עמוד א] תנינן מל ולא פרע את המילה כאילו...

1234567891011121314151617181920