זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אמור

 פרשת אמור אל הכהנים ויאמר יי' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו, א"ר יוסי מ"ט דא לקבל דא דכתיב לעילא ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני מות יומתו וסמיך ליה אמור אל הכהני...

32

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת בהר

 פרשת בהר סיני וידבר יי' אל משה בהר סיני לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבאו אל הארץ וגו' רבי אלעזר פתח (ויקרא ו) זאת תורת העולה היא העולה וגו', האי קרא בכ"י אוקימנא דהיא סלקא ומתחברא במלכא קדיש...

33

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת בחוקותי

 [דף קיב עמוד א] פרשת אם בחקותי אם בחקותי תלכו וגו', ר' חייא פתח (מיכה ו) עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור וגו', עמי זכר נא זכאה חולקא דעמא דא דמאריהון אוכח לון הכי, עמי זכר נא ...

34

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת במדבר

 [דף קיז עמוד א] וידבר יי' אל משה במדבר סיני באהל מועד וגו' ר' אבא פתח (בראשית א) ויברא אלהים את האדם בצלמו וגו' האי קרא אתמר, ת"ח בשעתא דברא קודשא בריך הוא לאדם עבד ליה בדיוקנא דעלאי ותתאי והוה כליל מ...

35

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת נשא

 פרשת נשא את ראש וידבר יי' אל משה לאמר, נשא את ראש בני גרשון וגו', ר' אבא פתח (תהלים לב) אשרי אדם לא יחשוב יי' לו עון ואין ברוחו רמיה, האי קרא לאו רישיה סיפיה ולאו סיפיה רישיה ואית לאסתכלא ביה והא אוקמ...

36

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך

 פרשת בהעלותך וידבר יי' אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות וגו' רבי יהודה פתח (שם יט) והוא כחתן יוצא מחופתו וגו', זכאה חולקיהון דישראל דקודשא בריך הוא אתרעי בהון ויהב להון אורייתא דקש...

37

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת שלח לך

 פרשת שלח לך אנשים וידבר יי' אל משה לאמר, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען וגו', רבי חייא פתח (איוב לח) המימיך צוית בקר ידעת השחר מקומו שחר כתיב ה"א אתרחקא משחר מ"ט, אלא א"ר חייא בשעתא דנטי ערב ושמשא נט...

38

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת קרח

 פרשת ויקח קרח ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי וגו', רבי אבא פתח (תהלים יט) הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים, כמה עלאין פתגמי אורייתא כמה יקירין אינון תאיבין אינון לעילא תאיבין אינון לכלא בג...

39

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת חוקת

 [דף קעט עמוד ב] פרשת זאת חקת הפרה וידבר יי' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת התורה אשר צוה יי' לאמר וגו', ר' יוסי פתח (דברים ד) וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, ת"ח מלין דאורייתא קדישין אינון עלאין א...

40

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק

 פרשת וירא בלק וירא בלק בן צפור וגו', ר' שמעון אמר, וירא, מאי ראיה חמא ראיה ודאי ממש חמא במשקופא דחכמתא וחמא בעינוי, חמא במשקופא דחכמתא כמה דכתיב (בראשית כו) (בראשית קמ ב) וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד ה...

1234567891011121314151617181920