זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

זוהר כרך ב (שמות) פרשת כי תשא

 פרשת כי תשא וידבר יי' אל משה לאמר, כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם וגו' ר' אבא ור' אחא ור' יוסי הוו אזלי מטבריה לצפרי, עד דהוו אזלי חמו ליה לר' אלעזר דהוה אתי ור' חייא עמיה, א"ר אבא ודאי נשתתף בהדי ש...

22

זוהר כרך ב (שמות) פרשת ויקהל

 פרשת ויקהל ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו', רבי חייא פתח (שמואל א טו) ויאמר שאול אל הקני לכו סורו רדו וגו', תא חזי מה כתיב בעמלק (שם) פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל וגו', וקודשא בריך הוא בכלהו קרבין ...

23

זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי

 פרשת אלה פקודי אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה וגו', רבי חייא פתח (קהלת א) כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא וגו' האי קרא אוקמוה ואתמר, אבל כל הנחלים אלין רזין דנחלין ומבועין קדישין ...

24

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא

 [דף ב עמוד א] ויקרא רבי אלעזר פתח (ישעיה ז) שאל לך אות מעם יי' אלהיך העמק שאלה או הגבה למעלה, אסתכלנא בדרין קדמאין ודרין בתראין, מה בין דרין קדמאין לדרין בתראין, דרין קדמאין הוו ידעין ומסתכלין בחכמתא ...

25

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת צו

 פרשת צו את אהרן זאת תורת העולה וגו', ר' שמעון פתח ואמר (שם לו) צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה וגו' (פקודי רלח ב ושם מוגה), האי קרא, אוקימנא ליה ואתמר, ת"ח האי עולה סליקו וקשירו דכ"י לעילא ודבוקא דילה ...

26

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת שמיני

 פרשת ויהי ביום שמיני ויהי ביום השמיני וגו' ר' יצחק פתח (איוב לח) ברן יחד ככבי בקר ויריעו כל בני אלהים, זכאין אינון ישראל דקודשא בריך הוא יהיב לון אורייתא קדישא חדוותא דכלא חדוותא דקודשא בריך הוא ואטיי...

27

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת תזריע

 פרשת אשה כי תזריע וידבר יי' אל משה לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וגו', ר"א פתח (שיר ג) על משכבי בלילות בקשתי וגו', על משכבי, במשכבי מבעי ליה, מהו על משכבי אלא כ"י אמרה קמי קודשא בריך הוא ובעאת מניה על ג...

28

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת מצורע

 פרשת תורת מצורע [דף נב עמוד ב] וידבר יי' אל משה לאמר, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו וגו', ר' אבא פתח (ספר שמות כו ע"א) (איוב יט) גורו לכם מפני חרב כי חמה עונות חרב למען תדעון שדון שדון שדין כתיב, כמ...

29

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

 פרשת אחרי מות וידבר יי' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו', ויאמר יי' אל משה, רבי יהודה אמר כיון דכתיב וידבר יי' אל משה אמאי זמנא אחרא ויאמר יי' אל משה דבר אל אהרן אחיך דהא במלולא קדמאה סגי, אלא הכי תנ...

30

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת קדושים

 פרשת קדושים תהיו וידבר יי' אל משה לאמר, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני יי' אלהיכם, רבי אלעזר פתח (שם לב) אל תהיו כסוס כפרד אין הבין וגו', בכמה זמנין אורייתא אסהידת בהו בבנ...

1234567891011121314151617181920