זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בהר

 [דף פב עמוד א]   זהר לפרשת בהר סיני רבי שמעון פתח להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא [משלי ח] מאי אוהבי דא אברהם דאתמר ביה זרע אברהם אוהבי [ישעיה מא] . א"ר אלעזר אבא אבא והא ישמעאל ובני קטורה מניה קא אתי...

182

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת נשא

 זהר לפרשת נשא וידבר ה' כו' כה תברכו. ת"ח כיון דש"ץ (עביד) [סיים] צלותיה ואתא לברכא ברכתא דכהני אצטריך ודאי לכוונא ברעותא דלבא לברכא ליה לעמא קדישא די בעובדא ובמילולא קשיר קשורא דייחודא וישתכח דעל ידיה...

183

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת חקת

 זהר לפרשת חקת ויסעו מהר ההר דרך ים סוף הא אתערו חברייא דנטלו מלאולפא תלמודא דאקרי הר ההר. אמאי אקרי הר ההר בגין דמתמן נפיק הוראה לעלמא דכתיב אשר כתבתי להורות"ם ודא איהו תורה שבעל פה. אבל ת"ח רזא דחכמת...

184

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בלק

 זהר מפ' בלק לדקצ"ג אמונה אומן תרי דאינון חד. חד גן וחד נהר. דא נפיק מעדן ודא איתשקי מניה. הא הכא כל רזא סתימא דמהימנותא. ואוליפנא האי מאן   [דף פח עמוד א] דאיתער בליליא בשעתא דקב"ה עאל בגנתא לאשתעשעא ...

185

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת מטות

 זהר מפ' מטות וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר. תמן תנינן א"ר יהודה אין העולם מתנהג אלא בתרין גוונין דאתו מסטר אתתא דאשתכחת חכימת לבא הה"ד וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן. ו...

186

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת ואתחנן

 זהר לפ' ואתחנן מאמר קו המדה. א"ר שמעון עד הכא לא הוו חברייא ידעי רזא דגו יחודא. א"ר אלעזר כל קראין דאורייתא רזין סתימין עילאין אינון והאי קרא מאן איהו. פתח ואמר שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד. האי קרא אע"...

187

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תצא

 זהר מפרשת כי תצא כי תצא למלחמה על אויביך. ר"ש פתח זנח ישראל טוב אויב ירדפו [הושע ח] . מאי זנח ישראל טוב דא יצר הטוב דשלמה מלכא קרייה טוב דכתיב [קהלת ד] טוב ילד מסכן וחכם. אויב ירדפו. דא יצר הרע דאיהו ...

188

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תבא

 זהר מפרשת כי תבא רבי שמעון בן יוחאי אזל ליה וערק למדברא דלוד ואתגניז בחד מערתא הוא ורבי אלעזר בריה אתרחיש לון ניסא ונפק להו חד חרובא וחד מעיינא דמייא אכלי מההוא חרובא ושתאן מאינון מיין. הוה אליהו ז"ל ...

189

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים

 [דף א עמוד א] רבי רחומאי פתח ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' [ישעי' יא] הא הכא ארבע רוחות ולא זכה בהם אדם זולתי מלך המשיח בלבד. והכתיב [יחזקאל ל"ז] מארבע רוחות באי הרוח...

190

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 ויהי בימי שפוט השופטים. רבנן פתרי קרא דכתיב [איוב ל"ח] ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים. מאי ככבי בקר אינון מלאכין קדישין [דשלטין ביממא] מאן בני אלהים אינון מלאכין [קדישין] דשלטין בליליא. בא וראה...

1234567891011121314151617181920