זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת וירא

 זהר לפרשת וירא ואברהם היה יהיה יהיה בגי' שלשים. יומא חד נפק ר' שמעון וחזא עלמא דחשיך ואפיל ואסתתם נהוריה. א"ל רבי אלעזר תא ונחזי מה בעא קב"ה. אזלו   [דף מד עמוד ב] ואשכחו חד מלאכא דדמי לטורא רברבא ואפ...

172

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת תולדות

 זהר מפרשת תולדות בדקל"ט ב' חסר תוספתא זו ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה אמאי כתיב תרי זמני האדום אלא בגין דכל מה דאית ליה אדום. הוא אדום כד"א ויצא הראשון אדמוני. ותבשילא דיליה אדום דכ...

173

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת ויצא

 זהר לפרשת ויצא פתח ההוא יודאי ואמר ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון. ויקח לו לגרמיה ולתקוניה. מקל לבנה דא רזא דוא"ו דשמא קדישא דאקרי תפארת דאיהו אחיד בה ואיהו כגוונא דמקל. לבנה (כן) [בן] להאי עילא...

174

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת וישב

 סתרי תורה מפרשת וישב פתח ההוא יודאי ואמר ואני קרבת אלהים לי טוב וגו' [תלים עג] . ת"ח כד ב"נ אתקריב לאורייתא דאקרי טוב דכתיב טוב לי תורת פיך [שם קיט] כדין אתקריב לקב"ה דאקרי טוב דכתיב טוב ה' לכל [שם קמ...

175

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בשלח

 זהר לפרשת בשלח ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם וגו' מ"ט יהושע אגח קרבא ולא מן שאר עמא אלא בגין דעמלק אתא עלייהו על ההוא חובא דשבתא דלא נטרין ליה כמה דאתערו חז"ל [שבת קיח] אלמלי נטררו ישראל ש...

176

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת יתרו

 זהר לפרשת יתרו אנכי ה' אלהיך. בהאי פסוקא שאל רבי ייסא זעירא דמן חברייא מרשב"י וא"ל אית [לי] למשאל שאילתא חדא מינך (ומשבשא) [ומכשכשא] לי בלבאי ואנא דחיל מלמשאל מינך ואמינא אי נשאל דחילנא דילמא איתענש א...

177

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת תרומה

 זהר מפרשת תרומה א"ר שמעון בן יוחאי בשעתא דב"נ אקדים בצפרא ואנח תפילין ברישיה ותפילין ברשימא קדישא בדרועא ואתעטף בעיטופא דמצוה ואתי לנפקא מתרעא דביתיה. ד' מלאכין קדישין מזדווגין עמיה ונפקי עמיה מן תרעא...

178

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תשא

 זהר לפ' כי תשא מאי כל העובר על הפקודים אלא דהא הוא מאן דעבר על פקודין דמאריה אי בעי לאתתקנא קמי מאריה ולא ישלוט עליה דינא דלעילא זה יתנו ז"ה בעי למיתן לקרבא ליה בזא"ת ולאנהרא לה בנהירו בגין דלא תוקיד ...

179

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת צו

 זהר לפ' צו [וחסר תחלת העניין] ובסטר שמאלא קיימא דרגא אחרא דבסטר מסאבא דאקרי אוף הכי מחשבה ואקרי מחשבה רעה בגין דדרגא דעלה איהו רע ובג"כ איקרי מחשבה רעה. הכא קיימא כל רעותין בישין וכל הרהורין בישין וכל...

180

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת אחרי מות

 מדרש הנעלם לפרשת אחרי ת"ח בשעתא דאתבריאו אתלבשו בדיוקנא קדישא עילאה דנהורא בגנתא דעדן דלעילא ובדיוקנא קדישא אחרא בגנתא דעדן דלתתא ויהבין לון אחסנתא עילאה ויהבו להון חולקא עילאה. ובתר דיהבין להון דא אמ...

1234567891011121314151617181920