זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

תיקוני זוהר תקונא ארבעין וארבע

 תקונא ארבעין וארבע בראשית תמן תר"י תמן א"ש ועלייהו אתמר ויאמר אלקי"ם יהי מארת ברקיע השמים מארת כתיב חסר ו' דא אורייתא דבכתב מאי מארת דא אורייתא דבעל פה ואף על גב דאוקמוה מארת חסר דא לילית שבעין אנפין ...

142

תיקוני זוהר תקונא ארבעין וחמשא

 תקונא ארבעין וחמשא ליום כ"ג בראשית ברא אלקי"ם א"ל הי"ם ימא דאורייתא ועליה אתמר ויאמר אלקי"ם ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ הכא פקודא למלעי באורייתא דאתמר בה הוי כל צמא לכו למים ואלין דעסקין...

143

תיקוני זוהר תקונא שית וארבעין

 תקונא שית וארבעין בראשית ברא שית ואינון שית גדפין דחיה דאתמר בה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים אינון שית ספירן דכליל האי עוף דאיהו עמודא דאמצעיתא אית מאן דירית רוחא דקודשא בארח אצילות מהאי עוף ו...

144

תיקוני זוהר תקונא שבע וארבעין

 תקונא שבע וארבעין ליום כ"ד בראשית ברא שית ודא יומא שתיתאה דאתמר ביה ויהי ערב ויהי בקר יום הששי הכא תלת אומנין תניינין אומן חד אפיק נהורין ביומא רביעאה דהוו תליין ביומא קדמאה דאתמר ביה אור אומנא תניינא...

145

תיקוני זוהר תקונא תמניא וארבעין

 תקונא תמניא וארבעין בראשית תמן תר"י תמן שב"ת כגוונא דא ב' ראשי"ת ב"רא שי"ת ואינון תרי שבתות עלייהו אתמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת וגומר תרין זמנין אדכיר הכא שבת לקבל שכינתא עלאה ותתאה לדרת...

146

תיקוני זוהר תקונא תשע וארבעין

 תקונא תשע וארבעין ליום כה' בראשית ברא אלקי"ם שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה מי אלה הוא אלקי"ם מי ברא לאלה ש"או מ"רום ע"יניכם דא קריאת שמע ראשי תיבין שמע דמיחדין ישראל לקודשא בריך הוא פעמים ותשכחו תמן...

147

תיקוני זוהר תקונא חמשין

 תקונא חמשין בראשית ברא אלקי"ם פתח רבי שמעון ואמר שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה ראשי תיבין ש"או מ"רום ע"יניכם ש"חרית מ"נחה ע"רבית תלת צלותין עלייהו אתמר הן כל אלה יפעל א"ל פעמים שלש עם גבר בגין דאינו...

148

תיקוני זוהר תקונא חד וחמשין

 תקונא חד וחמשין ליום כ"ו בראשית ברא אלקי"ם את השמים ואת הארץ מאי את אלא הכי אוקמוה קדמאין כל אתין לרבויא ודא א"ת אורייתא כלילא מא' ועד ת' דבה אתביראו שמיא וארעא ועוד את השמים דא קודשא בריך הוא הדא הוא...

149

תיקוני זוהר תקונא תרין וחמשין

 תקונא תרין וחמשין בראשית ברא אלקי"ם אלקי"ם חמש אתוון כחושבן ה' א"ד מן אדנ"י הכי סליק לחמש ורזא דמלה ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה תא חזי אתערותא צריכא מתתא לעילא ולבתר והשקה את כל פני האדמה ו...

150

תיקוני זוהר תקונא חמשין ותלת

 [דף פז עמוד ב] תקונא חמשין ותלת ליום כ"ז בראשית ברא אלקי"ם תמן ב"ת תמן א"ם דהוא א"ם מאלקי"ם ואינון גן עלאה גן תתאה פתח רבי שמעון ואמר ויטע י"י אלקי"ם גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר ויטע י"י אלקי...

1234567891011121314151617181920