זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

תיקוני זוהר תקונא עשרין ותלת

 [דף סט עמוד א] תקונא עשרין ותלת בראשית ברי"ת א"ש ברית דא צדיק כל אתקרי קשורא דכל אברין דגופא ח' דאיהו תמנייא יומין אינון שעורא דשבת דאיהו תרין אלפין אמין לכל סטר לנטרא בהון אות שבת כגוונא דא אינון תמנ...

122

תיקוני זוהר תקונא עשרין וארבע

 תקונא עשרין וארבע ליום י"ג בראשית יר"א שב"ת ובה שבתותי תהי דחיל יר"א תורה יר"א ברי"ת כמה דצריך נטירו דברית דלא יעול ליה ברשו נוכראה כגוונא דא צריך בר נש נטירו דשבת דלא לאפקא מרשות היחיד ויעול ברשות הר...

123

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחמשא

 תקונא עשרין וחמשא בראשית דא אורייתא הדא הוא דכתיב (משלי ח') י"י קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז מההוא אתר דאתמר ביה נכון כסאך מאז ואורייתא תרין פקודין אית בה חד והגית בו יומם ולילה תניינא למהוי למלכא ס...

124

תיקוני זוהר תקונא עשרין ושית

 תקונא עשרין ושית ליום י"ד בראשית ב' שושנה חמש עלין דילה ראשי"ת לחשבן זעיר דחנוך תלת עשר חוחים דילה תלת עשר תיבין מן אלקי"ם ועד אלקי"ם ואלין אינון את השמים ואת הארץ והארץ והיתה תהו ובהו וחשך על פני תהו...

125

תיקוני זוהר תקונא עשרין ותמניא

 תקונא עשרין ותמניא בראשית ביה תלת פקודין חד יראת יקו"ק כגוונא דא בראשי"ת יר"א בש"ת והא אוקמוהו תניינא ברית כגוונא דא בראשית ברי"ת א"ש תליתאה שבת כגוונא דא שב"ת יר"א פקודא קדמאה יראת י"י עליה אתמר יראת...

126

תיקוני זוהר תקונא עשרין ותשע

 תקונא עשרין ותשע ליום ט"ו בראשית ברא אלהי"ם ב' נקודה בהיכליה עליה אתמר גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום דא נקודה מאי ניהו נעול   [דף עג עמוד א] דילה דא ו' דסתים להיכלא ובה אתעביד ם סתימא איהי ם רבת...

127

תיקוני זוהר תקונא תלתין

 תקונא תלתין בראשית מאן ראשית דא חכמה דא נקודה דלגאו דאתמר בה כל כבודה בת מלך פנימה ודא יראה דאיהי פקודא קדמאה ועלה אתמר יראת י"י ראשית דעת ואיהי רמיזא במלת בראשית ואית יראה רעה רצועה לאלקאה לחייביא וה...

128

תיקוני זוהר תקונא תלתין וחד

 תקונא תלתין וחד ליום י"ו בראשית בר"א שת"י ועלייהו אתמר ותלכנה שתיהם וגומר ואינון תרי תורות אורייתא דבכתב ואורייתא דבעל פה ועוד תרי לוחות אזלו לטורא דסיני מיד ותהם כל העיר עליהן אזדעזע כל עלמא הדא הוא ...

129

תיקוני זוהר תקונא תלתין ותרין

 תקונא תלתין ותרין בראשית מאמר קדמאה לכלא ואיהי כליל תרין דבורין אנכי ולא יהיה לך דאתמרו בדבורא חדא ותרוייהו אינון רמיזין במלת בראשית בגין דא בראשית א"ב רשי"ת א"ב א' אנכי ב' לא יהיה לך וכלא באת אחד ב' ...

130

תיקוני זוהר תקונא תלתין ותלת

 תקונא תלתין ותלת ליום י"ז בראשית דא פקודא קדמאה דאתרמיז בל"ב שבילין דאינון ל"ב אלקי"ם דעובדא דבראשית כ"ב אתוון ועשר אמירן דאתכלילן בהו תקונא קדמאה יראה ועלה אתמר ראשית חכמה יראת י"י דאית דחילו ואית דח...

1234567891011121314151617181920