זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

תיקוני זוהר תקונא תריסר

 [דף כז עמוד א] תקונא תריסר מאמר קדמאה דכלא כלילא מעשר אמירן ואיהי ל"ב אלקי"ם דעובדא דבראשית דברית אש ומסטרא דשמאלא אתייהיבת דאיהי גבורה אשא סומקא ובגין דא בלבת אש ומשה הוה מסטרא דליואי מסטרא דיליה ממש...

112

תיקוני זוהר תקונא תליסר

 תקונא תליסר ליום ח' בראשית תמן אשר"י ודא איהו אשרי האיש ואיהו אהי"ה אשר אהי"ה רישא לכל   [דף כז עמוד ב] רישין ועלה אתמר ראשך עליך ככרמל ודא תפילין דרישא ודלת ראשך כארגמן דא תפלין דיד וביה משבחין לבת ב...

113

תיקוני זוהר תקונא ארביסר

 תקונא ארביסר בראשית עלה אתמר ראשית בכורי אדמתך תביא בית י"י אלקי"ך לא תבשל גדי בחלב אמו תא חזי חכמה עלאה עלה אתמר קדש לי כל בכור דכל בכורים על שמה אתקריאו ושכינתא מתמן אתקריאת בכורה חכמה ודאי עלה אתמר...

114

תיקוני זוהר תקונא חמיסר

 תקונא חמיסר ליום ח' בראשית דא ישראל הדא הוא דכתיב (ירמיה ב') קדש ישראל לי"י ראשית תבואתה ראשית בלא ערבוביא אחרא ומאן דאיהו קדש לא הוה ליה הרכבה ממינא אחרא ובגין דאיהו קדש לית ליה הרכבה דצריך ביה נטירו...

115

תיקוני זוהר תקונא שיתסר

 תקונא שיתסר בראשית דא חלה הדא הוא דכתיב (במדבר ט"ו) ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה והא אוקמוהו דאדם חלתו של עולם הוה ומנלן דחלה איהו ראשית דקרא אוכח הדא הוא דכתיב ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה לי"י...

116

תיקוני זוהר תקונא שיבסר

 תקונא שיבסר ליום ט' בראשית עלה אתמר ראשית מעשר דגנך ודא מלכות דאיהו מעשר ואיהי עשירית לעשר ספירות ובגינה מעשרין ומוץ ותבן דאינון לבושין דחטה בהאי עלמא פטורין ממעשר ומאן דבעי לאפקא מעשר מחטה בעי לנקייה...

117

תיקוני זוהר תקונא תמני סרי

 תקונא תמני סרי בראשית ברא אלקי"ם בר"א שי"ת אינון שית דרגין דנבואה דאתמר בהון שוקיו עמודי שש וכמה דאינון שית לתתא הכי אינון שית לעילא ואינון שית סלקין לשתין באן אתר ביסו"ד ח"י עלמין אשתאר י"ד מן יסו"ד ...

118

תיקוני זוהר תקונא תשסרי

 תקונא תשסרי ליום י' בראשית תמן ב"ת והאי בת נקודה סתימא באוירא עלה אתמר שמרני כאישון בת עין איהי ודאי גניזא באור ובה אתעביד אויר ובגינה אתמר וירא מלאך י"י אליו בלבת אש מתוך הסנה חמש זמנין אדכיר סנה וחמ...

119

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 [דף מב עמוד ב] תקונא עשרין וחד ועשרין ליום י"א בראשית ברא אלקי"ם מ"י אל"ה עליה אתמר שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אל"ה בראשית נחתין תמן תרין סבין ואמרין אתעסקנא במה דהוינא (נ"א דהויתון) ואנן לא הוינן (נ...

120

תיקוני זוהר תקונא עשרין ותרין

 [דף סג עמוד ב] תקונא עשרין ותרין ליום י"ב בראשית ברא אלקי"ם בראשית חד איהו דלא אתגלייא וברא תרין תרין אינון ואינון ב' ואינון תרין עלמין סתימין ובמה ברא לון בנקודה חדא סתימא ראשית אתקרי ועלה אתמר כלם ב...

1234567891011121314151617181920