זוהר ומפרשיו

זוהר ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4521 מקורות עבור זוהר ומפרשיו. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

 [דף סג עמוד א] פקודא (מ"ד) דא למפלח כהנא רבא פולחנא דההוא יומא כמה דאצטריך ולמשלח שעיר לעזאזל, רזא דא כמא דאת אמר בגין לאתפרשא מעמא קדישא ולא יתבע חוביהון קמי מלכא ולא יקטרג עלייהו דהא לית ליה תקיפו ו...

82

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת קדושים

 [דף פא עמוד ב] איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, פקודא דא שקיל דא לדא, שקיל יקרא דאב ואם ליקרא דשבת, לאבא אקדים כבוד והאי איהו דאמר קרא (מלאכי א) ואם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי, כב...

83

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת אמור

 [דף פח עמוד ב] פקודא (כא) דא לסדרא כהנא בכל יומא בוצינין בבי מקדשא והא אוקימנא ברזא דמנורה, ואיהו רזא כגוונא דלעילא בגין דנהירו עלאה במשח רבו נחית על רישא דכהנא בקדמיתא לבתר איהו אדליק ואנהיר כל בוצינ...

84

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת בהר

 [דף קח עמוד ב] ובשנה השביעית שבת שבתון וגו', פקודא דא לשבות בשנה השביעית ואבתריה לשבות בשביעי, ואבתריה להשמיט כספים בשביעית ואבתריה למנות שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה...

85

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת נשא

 [דף קכא עמוד ב] מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת משא באהל מועד, פקודא דא להיות הלוים משוררים במקדש ואע"ג דאוקימנא לעילא הכא צריך לחדש מלין דהא כהן איהו מקריב קרבנא ...

86

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך

 [דף קנב עמוד ב] פקודא (ל) למעבד פסח שני על אינון דלא יכילו או דאסתאבו במסאבו אחרא, אי רזא דפסח רזא דמהימנותא דישראל עאלין בה שלטא בניסן וכדין איהו זמנא לחדוה איך יכלין אלין דלא יכילו או דאסתאבו למעבד ...

87

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת שלח

 [דף קעד עמוד א] ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה וגו' פקודא דא להפריש חלה לכהן חל"ה הכי חושבניה מ"ג ביצים וחומש ביצה חד מחמש ואית חומש חד מן חמשין דאיהו ן' ודא סימן מג"ן דאיהו מיכא"ל גבריא"ל נוריא"ל, ח...

88

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת קורח

 [דף קעח עמוד ב] כל פטר רחם לכל בשר וגו' ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה, פקודא דא לפדות פטר חמור לפדות לעלמא דאתי ואי קודם דאזיל לההוא עלמא לא יפדה נפשיה ורוחיה ונשמתיה באורייתא עתיד לאחזרא להאי עלמא כדבקדמ...

89

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת חוקת

 [דף קפ עמוד ב] פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום וגו' אסור לחרוש בשבת חרישה דשור דאתמר (תהלים קכט) על גבי חרשו חורשים, ושכינתא תתאה איהי פרה אדומה מסטרא דגבורה תמימה מסטרא דחסד דאיהו דרגא דאברהם דאתמר בי...

90

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 [דף רטו עמוד א] אמר ליה רעיא מהימנא שפיר קאמרת אבל בגין דאליהו דאיהו פנחס קני על ברית צריך לחדתא מלין סגיאין ביה דהאי פרשתא כתיבא באורייתא על שמיה דעליה אתמר (מלכים א יט) קנא קנאתי תרי קנאות חד בשד"י ...

1234567891011121314151617181920