זוהר ומפרשיו

זוהר ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4521 מקורות עבור זוהר ומפרשיו. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת בא

 [דף מ עמוד ב] וישא העם את בצקו טרם יחמץ וגו', כ"ה פקודא דא לבער חמץ דהא פקודא דא אתמסר להו לישראל, וישא העם את בצקו טרם יחמץ, וכתיב שאור לא ימצא בבתיכם והא אוקמוה חבריא ורזא אוקמינא בין חמץ ומצה בכמה ...

72

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת בשלח

 [דף נט עמוד ב] פקודא למבני מקדשא לתתא כגוונא דבי מקדשא דלעילא כמא דאת אמר מכון לשבתך פעלת יי', דאצטריך למבני בי מקדשא לתתא ולצלאה בגויה צלותא בכל יומא למפלח ליה לקודשא בריך הוא דהא צלותא אקרי עבודה, ו...

73

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת יתרו

 [דף צא עמוד ב] פקודא י"ב לאומאה בשמיה בארח קשוט, ומאן דאומי שבועה הוא כליל גרמיה באינון ז' דרגין עלאין דשמא דקודשא בריך הוא אתכליל בהו והא שיתא אינון, ההוא בר נש דאומי אומאה דקשוט על פי בית דין כליל ג...

74

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 [דף קיד עמוד א] כי ינצו אנשים, אלין מיכאל וס"מ ונגפו אשה הרה דא כ"י ויצאו ילדיה בגלותא ענוש יענש דא ס"מ כאשר ישית עליו בעל האשה דא קודשא בריך הוא: [דף קיז עמוד ב] מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג וגו...

75

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 [דף קלד עמוד ב] פקודא ללמוד תורה בכל יומא דאיהי רזא דמהימנותא עלאה למנדע ארחיה דקודשא בריך הוא, דכל מאן דאשתדל באורייתא זכי בהאי עלמא וזכי בעלמא דאתי ואשתזיב מכל קטרוגין בישין בגין דאורייתא רזא דמהימנ...

76

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת כי תשא

 [דף קפז עמוד ב] פקודא ליתן מחצית השקל בשקל הקדש, (רעיא מהימנא א) מאן מחצית השקל איהו כגון חצי ההין ודא ו' ממוצע בין שני ההי"ן אבנא למשקל בה דא י' עשרים גרה השקל דא יו"ד העשיר לא ירבה דא עמודא דאמצעיתא...

77

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא

 [דף ג עמוד ב] פתח ואמר באתי לגני אחותי כלה איהי מלכות אדני, אריתי מורי דא חסד דרגא דאברהם דאתמר עליה אלך לי אל הר המור, עם בשמי דא נצח דרגא דאהרן, דכתיב ביה (שם ל) ואתה קח לך בשמים ראש, ואינון דרועא י...

78

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת צו

 [דף כז עמוד א] פקודא לעשות העולה כמשפטה ועלה אתמר זאת תורת העולה וגו' חמש אשים הוו נחתין על קרבנא, אש אוכל ואינו שותה, אש שותה ואינו אוכל, אש אוכל ושותה, אש אוכל לחים ויבשים, אש שאינו אוכל ואינו שותה,...

79

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת שמיני

 [דף מב עמוד א] (נדפס תצא רעח ב) דגים וחגבים אינם טעונין שחיטה אלא אסיפתם היא המתרת אותם, הכי מארי מתיבתא אין צריכין שחיטה, אלא דאתמר בהון (בראשית מט) ויגוע ויאסף אל עמיו מה נוני ימא חיותן בימא אף תלמי...

80

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת תזריע

 [דף מג עמוד ב] וביום השמיני ימול בשר ערלתו, פקודא דא למגזר לח' יומין גזירו דקיימא קדישא רזא עלאה דכתיב (תהלים כה) סוד יי' ליראיו ובריתו להודיעם למאן לאינון יראיו אינון דחלי חטאה דהא רזא דקיימא קדישא ל...

1234567891011121314151617181920