זוהר ומפרשיו

זוהר ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4521 מקורות עבור זוהר ומפרשיו. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

זוהר - תוספתא כרך ג (ויקרא) פרשת מצורע

 [דף נד עמוד ב] בוז יבוזו לו, [מאי] בוז יומא תניינא ויומא שתיתאה ויומא שביעאה דסכות דבהון הוו מנסכי מים ויין, דשבע יומין דסכות בהון הוו מקרבין ישראל שבעים פרים לכפרא על שבעין ממנן בגין דלא   [דף נה עמו...

62

זוהר - סתרי תורה כרך א (בראשית) פרשת נח

 [דף עד עמוד ב] קומטירא דהרמנ' ממללן בלשון הקדש דמה"ש אשתמודען ביה ולא הוו ממללין בלישן אחרא בגין כך כתיב ועתה לא יבצר מהם וגו', דאלמלי משתעאן בלישן אחר' דמלאכי עלאי לא הוו אשתמודען ביה גרע חשיבו דאינו...

63

זוהר - סתרי תורה כרך א (בראשית) פרשת לך לך

 [דף עו עמוד ב] תאנא בתוקפא דהרמנו דמלכא אנציב חד אילנא רבא ותקיף גו נטיען עלאין נטיע אילנא דא בתריסר תחומין אסתחר בארבע סטרין דעלמא פרישא רגליה ת"ק פרסי מטלנוי כל רעותין דאינון פרסין ביה תליין כד אתער...

64

זוהר - סתרי תורה כרך א (בראשית) פרשת וירא

 [דף צז עמוד א] הורמנותא דמלכא אתחזי בתלת גוונין גוון חד חיזו דאתחזי לעינא מרחיק ועינא לא יכיל לקיימא בברירו דחזי בגין דאיהו מרחוק עד דנטיל עינא חיזו זעיר בקמיטו דיליה ועל דא כתיב (ירמיה לא) מרחוק יי' ...

65

זוהר - סתרי תורה כרך א (בראשית) פרשת ויצא

 [דף קמו עמוד ב] וזרח השמש ובא השמש מאי קא חמא שלמה מלכא דשירותא דספרא דחכמתא דיליה מהכא איהו, אלא אמר רבי אלעזר שלמה מלכא האי ספרא אוקים ליה על שבע הבלים ועלמא קאים עלייהו, ואינון עמודין וסמכין קיומא ...

66

זוהר - סתרי תורה כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 [דף קמו עמוד א] ויקחו לי תרומה מאת כל איש וגו' רזא דרזין לידעי חכמתא כד אסתלק ברעותא דסתרא דכל סתרין למעבד יקרא ליקריה אנשיב רוחא מנקודא עלאה דנגיד מלעילא לתתא ושוי תקוניה לאתישבא בהאי עלמא אמאי, בגין...

67

זוהר - מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת וירא

 [דף צז עמוד א] רבנן פתחי בהאי קרא (שיר ח) לריח (לט ב) שמניך טובים שמן תורק שמך וגו', ת"ר האי נשמתא דבר אינש בשעתא דסלקא מארעא לרקיעא וקיימא בההוא זיהרא עלאה דאמרן קודשא בריך הוא מבקר לה, ת"ש א"ר שמעון...

68

זוהר - מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת חיי שרה

 [דף קכא עמוד א] ויהיו רבנן פתחי בהאי קרא (שיר ז) לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים ת"ר היוצא לדרך יתפלל שלש תפלות תפלה שהיא חובה של יום ותפלת הדרך על הדרך שהוא עושה ותפלה שיחזור לביתו לשלום ולימא להו להנ...

69

זוהר - מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת תולדות

 [דף קלד עמוד א] ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק, רבי יצחק פתח (שיר ו) הדודאים נתנו ריח וגו', ת"ר לעתיד לבא הקב"ה מחיה את המתים וינער אותם מעפרם שלא יהיו בנין עפר כמות שהיו בתחלה שנבראו מ...

70

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת וארא

 [דף כה עמוד א] ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יי' אלהיכם וגו', פקודא דא קדמאה דכל פקודין, ראשיתא קדמאה דכל פקודין למנדע ליה לקודשא בריך הוא בכללא מאי בכללא למנדע דאית שליטא עלאה דא...

1234567891011121314151617181920