זוהר ומפרשיו

זוהר ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4521 מקורות עבור זוהר ומפרשיו. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת איכה

 שלחו להו בני בבל לבני ארעא קדישא לן יאות למבכי לן יאות למעבד הספדא על חורבן בית אלהנא על דאתבדרנא ביני עממיא ואית לן למיפתח הספידא ולפרשא אלפ"א ביתא דשלח מארי עלמא להספידא דחורבן ביתיה: שלחו להו בני א...

192

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר השושנה

 [אות א] רבי חזקיה (נ"א: רבי אלעזר) בזהרי חמה ובנוסחת ארץ ישראל פתח, כתיב כשושנה בין החוחים. מאן שושנה, דא כנסת ישראל. בגין דאית שושנה ואית שושנה, מה שושנה דאיהי בין החוחים אית בה סומק וחוור, אוף כנסת ...

193

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר הניצנים

 [אות ד] בראשית. רבי שמעון פתח, הנצנים נראו בארץ. הנצנים, דא עובדא דבראשית. נראו בארץ, אימתי, ביום השלישי, דכתיב ותוצא הארץ, כדין נראו בארץ. עת הזמיר הגיע, דא יום רביעי, דהוה ביה זמיר עריצים. מארת, חסר...

194

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר מי ברא אלה

 [אות ז] בראשית. רבי אלעזר פתח, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שאו מרום עיניכם. לאן אתר, לאתר דכל עיינין תליאן ליה. ומאן איהו, פתח עינים. ותמן תנדעון, דהאי סתים עתיקא דקיימא לשאלה, ברא אלה. ומאן איהו...

195

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר מי ברא אלה דאליהו

 [אות יא] אמר ר"ש, אלעזר בני פסוק מילך, ויתגלי סתימא דרזא עלאה דבני עלמא לא ידעין. שתיק ר' אלעזר. בכה ר"ש, וקאים רגעא חדא. א"ר שמעון, אלעזר, מאי אלה. אי תימא ככביא ומזלי, הא אתחזן תמן תדיר. ובמ"ה איתבר...

196

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר אמא אוזיפת לברתא מאנהא

 [אות טז] א"ר שמעון, על דא, שמיא וחיליהון במ"ה אתבריאו, דכתיב כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך וגו' וכתיב מ"ה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים, על השמים איהו לסלקא בשמא. בגין דברא נהורא לנהוריה, ואתלב...

197

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר אותיות דרב המנונא סבא

 [אות כב] בראשית רב המנונא סבא אמר, אשכחן אתוון בהפוכא, בית בקדמיתא ולבתר ב', היינו בראשית ברא, לבתר א' בקדמיתא ולבתר א', היינו אלהים את. אלא כד בעא קב"ה למעבד עלמא כל אתוון הוו סתימין, ותרין אלפין שני...

198

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר חכמה דעלמא קיימא עלה

 [אות מ] בראשית, רבי יודאי אמר, מאי בראשי"ת, בחכמ"ה. דא חכמ"ה דעלמא קיימא עלה לעאלא גו רזין סתימין עלאין. והכא אגליפו שית סטרין רברבין עלאין, דמנהון נפיק כלא, דמנהון אתעבידו שית מקורין ונחלין לעאלא גו ...

199

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר מנעולא ומפתחא

 [אות מא] רבי חייא ורבי יוסי הוו אזלי בארחא, כד מטו לחד בי חקל, אמר ליה רבי חייא לרבי יוסי, הא דאמריתו ברא שית, ודאי הכי הוא, בגין דשית יומין עילאין גבי אורייתא ולא יתיר, אחרנין סתימין אינון. [אות מב] ...

200

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר בהבראם באברהם

 [אות מה] אמר רבי יוסי, ודאי הכי הוא, ושמענא לבוצינא קדישא דאמר הכי, דמלה סתימאה איהו ברא, סגיר ולא פתח. ובעוד דהוה סגיר במלה דברא, עלמא לא הוי ולא אתקיים, והוה חפי על כלא תה"ו, וכד שלטא האי תה"ו עלמא ...

1234567891011121314151617181920