זוהר ומפרשיו

זוהר ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4521 מקורות עבור זוהר ומפרשיו. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויגש

 פרשת ויגש אליו ויגש אליו יהודה וגו' רבי אלעזר פתח (שם ס"ג) כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה יי' גואלנו מעולם שמך האי קרא אוקמוה, אבל תא חזי כד ברא קודשא בריך הוא עלמא כל יומא ויומא ...

12

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 פרשת ויחי ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה וגו', אמר רבי יוסי לבא חמא בנבואה במצרים דיהון בנוהי בכמה גלוון עד הכא ועד עדנא דקץ משיחא ולא מטא לנבואה דויחי אלא במצרים והיא נבואתה מעלייתא מדאתנביאו (ד"א...

13

זוהר כרך ב (שמות) פרשת שמות

 [דף ב עמוד א] ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו (דניאל י"ב) והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, והמשכילים אלין אינון דמסתכלי ברזא דחכמתא (נ"א יזהירו דנצצי...

14

זוהר כרך ב (שמות) פרשת וארא

 פרשת וארא וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני יי' וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי וגו', רבי אבא פתח (ישעיה כו) בטחו ביי' עדי עד כי ביה יי' צור עולמים, בטחו ביי' כל בני עלמא בעיין לאתתקפא ביה בקוד...

15

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בא

 [דף לב עמוד ב] פרשת בא אל פרעה ויאמר יי' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו וגו', רבי יהודה פתח ואמר (תהלים פט) אשרי העם יודעי תרועה יי' באור פניך יהלכון, כמה אצטריכו בני נשא למהך בארחי דקודשא ברו...

16

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בשלח

 [דף מד עמוד א] פרשת ויהי בשלח ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים וגו', רבי שמעון פתח (חבקוק ג) תפלה לחבקוק הנביא על שגיונות, האי קרא קשיא ואית לאסתכלא ביה מ"ש תפלה לחבקוק הנביא יתיר מכ...

17

זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו

 פרשת וישמע יתרו וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה וגו', רבי חזקיה (נ"א רבי אלעזר) פתח ואמר (ויקרא ט) וישא אהרן את ידו, כתיב ידו חד בגין דבעי לארמא ימינא על שמאלא והא אוקימנא רזא, אשכחנא בספרא ...

18

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 פרשת ואלה המשפטים +אמרו המגיהים מתחלת הפרשה עד מעשה ידי להתפאר בדף קי"ד א' הוא מן הסבא ויגענו ומצאנו הנוסחא מדויקת תל"ח:+ פתח ר' שמעון ואמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם תרגום ואלין דיניא דתסדר קדמיהון...

19

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 פרשת תרומה וידבר יי' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו וגו', רבי חייא פתח (תהלים קלה) כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו כמה חביבין ישראל קמי קודשא בריך הוא דאתרעי בהו...

20

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תצוה

 [דף קעט עמוד ב] פרשת ואתה תצוה ואתה תצוה את בני ישראל וגו' ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך וגו' אמר רבי חייא מאי שנא הכא מבכל אתר דכתיב ואתה הקרב אליך, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, ואתה תצוה את בני ישראל (שמו...

1234567891011121314151617181920