זוהר ומפרשיו

זוהר ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4521 מקורות עבור זוהר ומפרשיו. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

תיקוני זוהר תקונא שתין וארבע

 תקונא שתין וארבע בראשית ברא אלקי"ם תמן איש תמן אשה עם ה' דאלקי"ם ועלייהו אתמר סמכוני באשישות באיש ואשה ומאן גרים דא בגין דאתפשטו מכתנות אור אדם וחוה ובגין דא סמכוני באשישות בכתנות עור דאינון לקבל ועור...

162

תיקוני זוהר תקונא שתין וחמש

 תקונא שתין וחמש ליום ל"ג בראשית ב"ר"א א"לקי"ם רישי תיבין וסופי תיבין א"ב וא"ם תמן דאינון י"ה תמן אם ורזא דמלה ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי כגוונא דההוא דאתמר בה (משלי ב') כי אם לבינה תק...

163

תיקוני זוהר תקונא שתין ושיתא

 תקונא שתין ושיתא בראשית ברא שית דא אדם דכליל שית ואינון תרין שפחות מסטרא דאילנא דטוב ורע עצם ובשר איש ואשה דאתמר בה כי מאיש לקחה זאת הא ארבע אדם זכר ונקבה הדא הוא דכתיב זכר ונקבה בראם וגומר הא שית ובג...

164

תיקוני זוהר תקונא שתין ושבע

 [דף צח עמוד א] תקונא שתין ושבע ליום ל"ד בראשית ברא אלקי"ם דא מטטרו"ן דברא ליה קודשא בריך הוא קדמון וראשית לכל צבא השמים דלתתא ודא איהו אדם הקטן דקודשא בריך הוא עבד ליה בדיוקנא וציורא דלעילא בלא ערבובי...

165

תיקוני זוהר תקונא תמניא ושתין

 תקונא תמניא ושתין בראשית ברא אלקי"ם מאי אלקי"ם להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים מטה האלקי"ם ודאי ודא מטטרו"ן והא אוקימנא ליה דאתהפך מדינא לרחמי וביה אשתניו כל דיוקנין דלא דמו דא לדא כד אתהפך מימ...

166

תיקוני זוהר תקונא שתין ותשע

 [דף צט עמוד א] תקונא שתין ותשע ליום ל"ה בראשית ב' תרין חכמה ותבונה ובינה תליתאה יראת י"י ראשית דעת ובהאי דעת אתמר והאדם ידע את חוה אשתו דלית זווג אלא בדעת דאיהו עמודא דאמצעיתא יחודא דאבא ואימא הכי איה...

167

תיקוני זוהר תקונא שבעין

 תקונא שבעין ליום ל"ו בראשית ברא שית ודא מטטרו"ן אות בצבא דיליה ובגיניה אתמר וישם י"י לקין אות לאגנא עליה ומה דהוה אזיל נע ונד בגלגולא אתעביד נוד מיד וישב בארץ נוד קדמת עדן ודא אות דברית מילה דקנייה על...

168

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

 [דף ב עמוד א] ויאמר אלהים יהי אור. א"ר יצחק מכאן משמע דעקרן קב"ה להני נטיען ושתיל לון דכתיב יהי. רבי יהודה אומר אור שכבר היה. תנן [משמע] דכתיב ויהי אור והיה לא כתיב אלא ויהי. וכד אסתכל קב"ה באינון דרי...

169

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת נח

 זהר לפ' נח ור' חזקיה אמר זכאה חולקיהון דישראל דקב"ה איתרעי בהו ויהב לון אורייתא קדישא ואזהר לון ויהב לון עיטא לאסתמרא מעילא ותתא בגין דלא ישלוט בהו בר קב"ה בלחודוי ואינון ידעי לדחייא מנייהו כל מקטרגין...

170

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת לך לך

 זהר לפרשת לך לך (דף פ"ב ע"א) ת"ח קב"ה מגן לצדיקיא דלא ישלטון בהון בני אנשא וקב"ה אגין על אברהם דלא ישלטון ביה ובאנתתיה. ת"ח שכינתא לא אתעדי מעם שרה. בההוא ליליא אתא פרעה למיקרב בהדה אתא מלאכא ואלקי לי...

1234567891011121314151617181920