זוהר ומפרשיו

זוהר ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4521 מקורות עבור זוהר ומפרשיו. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (דברים) פרשת ואתחנן

 [דף רסג עמוד א] שמע ישראל יי' אלהינו יי' אחד פקודא דא ליחדא שמיה דקודשא בריך הוא בכל יומא דהא כמה דמייחדי שמא דקודשא בריך הוא לתתא הכי אתייחד שמיה לעילא אשתכח קודשא בריך הוא יחידאי עילא ותתא מאן דמייח...

92

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (דברים) פרשת עקב

 [דף רע עמוד ב] והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו' ואכלת ושבעת וברכת את יי' אלהיך וגו' פקודא דא לברכא ליה לקודשא בריך הוא על כל מה דאכיל ושתי ואתהני בהאי עלמא ואי לא בריך אקרי גזלן לגבי קודשא בריך הו...

93

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (דברים) פרשת שופטים

 [דף רעד עמוד ב] שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר יי' אלהיך נותן לך וגו', בפקודא דא מני שופטים ושוטרים ועוד (תהלים עה) כי אלהים שופט כי י' (מ' מניה) יו"ד דחושבניה כ' כתר הכא כי אלהים שופט זה ישפיל ה...

94

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (דברים) פרשת כי תצא

 וענשו אותו מאה כסף וגו', פקודא דא לדון בדין מוציא שם רע הדא הוא דכתיב וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל רבנן והאי איהו בתר נשואין דאמר לא מצאתי לבתך בתולים ולאו כל שם ר...

95

זוהר - רזא דרזין כרך ב (שמות) פרשת יתרו

 [דף ע עמוד א] ואתה תחזה מכל העם, זה ספר תולדות אדם דא ספר מאינון ספרין סתימין ועמיקין (נ"א דא ספרא מאינון סתימין ועמיקין), אמר ר' שמעון ארימית ידי בצלו למאן דברא עלמא דאף על גב דבהאי קרא גלו קדמא סתימ...

96

זוהר - ס"א כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 [דף קי עמוד ב] בכלא דחה יעקב לעשו אחוי בגין דלא יהא ליה חולקא כלל, עשו לא התרעם   [דף קיא עמוד א] אלא מחד דאינון תרין דכתיב (בראשית כז) ויעקבני זה פעמים, פעמים מבעי ליה, מאי זה, אלא חד דאקיש לתרין, חד...

97

זוהר - ספרא דצניעותא כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 [דף קעו עמוד ב] פרקא קדמאה, תאנא ספרא דצניעותא ספרא דשקיל (רלה א) במתקלא, (תנא) דעד לא הוה מתקלא לא הוה משגיחין אפין באפין ומלכין קדמאין מיתו וזיוניהון לא אשתכחו וארעא אתבטלת עד דרישא דכסופא דכל כסופי...

98

זוהר - האדרא רבא כרך ג (במדבר) פרשת נשא

 [דף קכז עמוד ב] האדרא רבא קדישא תניא אמר ר"ש לחברייא עד אימת ניתיב בקיימא דחד סמכא, כתיב (תהלים קיט) עת לעשות ליי' הפרו תורתך, יומין זעירין ומארי דחובא דחיק כרוזא קארי כל יומא, ומחצדי חקלא זעירין אינו...

99

זוהר - האדרא זוטא כרך ג (דברים) פרשת האזינו

 [דף רפז עמוד ב] תאנא בההוא יומא דר"ש בעא לאסתלקא מן עלמא והוה מסדר מלוי אתכנשו חברייא לבי ר"ש והוו קמיה ר' אלעזר בריה ור' אבא ושאר חברייא והוה מליא ביתא, זקיף עינוי ר"ש וחמא דאתמלי ביתא, בכה ר"ש ואמר ...

100

תיקוני זוהר תקונא קדמאה

 [דף יז עמוד ב] תקונא קדמאה ליום ב' בראשית ב' ראשית זה השער לי"י צדיקים יבאו בו דא איהו תרעא דצדיקייא דאית לון רשו לעאלא תמן ואחרנין דלאו אינון   [דף יח עמוד א] צדיקייא אתדחיין מתמן בה רשימין ומצויירין...

1234567891011121314151617181920