דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

דרשות איתן האזרחי תנ"ך משלי

 אוהב כסף לא ישבע כסף [ה, יט]. מה שלא אמר אוהב זהב לא ישבע זהב, כי דוחק לומר שר"ל בכלל כסף מעות שבלשון הקודש נקרא כסף מעות ונכלל בו כסף וזהב. היינו מטעם ע"ד מ"ש ע"פ [איוב ג, טו] אשר זהב להם הממלאים בתי...

82

דרשות איתן האזרחי תנ"ך שיר השירים

 על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו [ג, א]. נ"ל שכוונת הפסוק ע"ד מ"ש בגמרא במס' מגילה [כח ע"א] מר זוטרא כי הוה סליק לפוריא אמר שרי לי' מארי לכל מאן דמצערי לי, והיינו טעמא שהשינה אחד ...

83

דרשות איתן האזרחי תנ"ך מגלת רות

 במדרש כל מקום שנאמר ויהי הוא צרה והיה הוא לשון שמחה [מגילה י ע"ב]. נ"ל לפרש כי בזמן הזה השם של הוי"ה חסר ולעתיד יהיה השם מלא, והיינו ויהי הוא האותיות של שם הוי"ה, אך איננו מלא כי הוא חסר אות הה"א לכן ...

84

דרשות איתן האזרחי תנ"ך מגלת איכה

 במדרש רבה [איכ"ר א, לג] רבה וילכו בלא כח לפני רודף [איכה א, ו]. א"ר אחא כשם שלא גלו ישראל אלא ברודף מלא כך אינם נגאלים אלא בגואל מלא דכתיב [ישעיה נט, כ] ובא לציון גואל, מלא כתיב עכ"ל. נ"ל שר"ל שבזמן ה...

85

דרשות איתן האזרחי תנ"ך קהלת

 דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים וגו' מה יתרון לאדם וגו'. הפסוקים הללו אין להם חיבור ודביקות זל"ז. ועוד קשה מ"ש אמר קהלת כי הרי כבר אמר דברי קהלת בן דוד. ועוד מ"ש מה יתרון לא...

86

דרשות איתן האזרחי תנ"ך מגלת אסתר

 הוא אחשורוש [א, א]. פי' רש"י הוא ברשעו מתחלתו עד סופו. המולך מהודו שמלך מעצמו. נ"ל שיש לפרש המדרש שזה תלוי בזה, באשר שהיה ברשעו מתחלתו עד סופו זהו הסיבה שמלך מעצמו שאם היה בצדקתו לא היה מלך מעצמו והיה...

87

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת ברכות

 פ"ק [ג ע"ב] ודוד מי הוה ידע חצות לילה אימת השתא משה רבינו לא הוה ידע דכתיב כה אמר ה' כחצות הלילה ודוד הוי ידע. דוד סימנא הו"ל דא"ר חנן בר ביזנא א"ר שמעון חסידא כנור הי' תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'. נ...

88

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת שבת

 מס' שבת דף ל' [ע"א]. אמר ר' יהודא אמר רב מאי דכתיב [תהלים לט, ה] הודיעני ה' קצי כו', אמר דוד רבש"ע הודיעני ה' קצי כו' עד כל יומי דשבתא הוי יתיב וגריס כולי יומא האי יומא דבעי למינח נפשי' כו', עד אתא מל...

89

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת עירובין

 פ"א דף י"ג [ע"ב] ובעין יעקב מאמר א' אמר רב האי דמחדידנא מחבראי דחזיתא לר"מ מאחורי' ואלמלא חזיתי' מקמי הוי מחדידנא טפי דכתיב והיו עיניך רואות את מוריך. כתבתי בצדו וז"ל, אולי אפשר שר"ל האי דמחדדנא מחברא...

90

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת פסחים

 דף ב' [ע"א] ובעין יעקב מאמר ב' בתוס' בשם ר"ח אור בוקר בעה"ז היינו חצי היום וכו'. נ"ב ולפ"ז אתי לשון הפסוק שפיר, משא"כ לפירש"י דפי' האור בוקר שהוא אפל יקשה דהול"ל בהיפך ודו"ק. פרק אלו עוברין [מט ע"א] ב...

1234567891011121314151617181920