דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת נצבים

 כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא וגו' [ל, יא]. בהמשך הפרשה יש להתעורר הרבה. הא' מ"ש לא נפלאת ולא רחוקה היא באלו הלשונות דוקא. הב' שאמר לא בשמים היא וגו', הלא כבר נאמר ול...

72

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וילך

 ה' הוא ההולך לפניך הוא יהיה עמך וגו' [לא, ח]. הן אמת שהוא כפל לשון כי בוודאי בהיות שה' הולך לפניו בודאי הוא יהיה עמך, ואם ר"ל שיהיה עמו לעזר מכ"ש הוא כפל לשון שהרי אמר לא ירפך ולא יעזבך. ונ"ל שהורה בז...

73

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת האזינו

 האזינו השמים ואדברה וגו' כי שם י"י אקרא וגו' הצור וגו' [לב, א]. דרשתי הפסוקים על הספד הגאון מו' ליב שפירא בשנת שע"ח על ד' דרכים וסי' פרד"ס ותמצא לקמן. ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם וי...

74

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וזאת הברכה

 וזאת הברכה אשר ברך משה וגו' [לג, א]. בפ' זו יש להתעורר כמה קושיות חזקות, וכבר האריכו המפרשים ז"ל ואף אני אענה חלקי וזה יצא בראשונה. וי"ו של וזאת היא מיותר. וגם ה' של הברכה מהו ה' הידיעה. וגם כל תיבת ו...

75

דרשות איתן האזרחי תנ"ך שמואל א

 ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו [יח, יד]. יקשה למה אמר לכל דרכיו ולא אמר בכל כו'. ונ"ל שר"ל ע"ד מה שאמרו רז"ל [ברכות כ ע"א] מתון מתון כו' שהבן אדם יהיה במתון בכל דרכיו, כי כשהאדם מהיר במעשיו או כועס ...

76

דרשות איתן האזרחי תנ"ך ישעיה

 ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה [א, כו]. פירש"י במשפט תפדה ע"י שיהיה בה עושה משפט תפדה מעונותיה. ושביה עושי תשובה שבתוכה. והרד"ק ז"ל פי' ציון במשפט שיעשו ישראל תפדה, כלומר יפדוה הם וישובו לה, ובצדקה שיעשו...

77

דרשות איתן האזרחי תנ"ך הושע

 שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעוניך [יד, ב]. נ"ל לפרש ע"ד שאמרו רז"ל [הוריות י ע"ב] גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, והיינו שכוונתו לומר שאם יהנה מעבירה אזי איננו כ"כ מורד בקונו באשר שעושה העבירה לה...

78

דרשות איתן האזרחי תנ"ך יונה

 ויאמר אליו הגידה נא לי באשר למי הרעה הזאת לנו מה מלאכתיך וגו' ויאמר אליהם עברי אנכי וגו' ויראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה זאת עשית וגו' [יד, ב]. יש להקשות למה אמר הפסוק שיראו האנשים יראה גדולה א...

79

דרשות איתן האזרחי תנ"ך מסורה

 במסורה תלת ישונא כתבין באל"ף דהו"ל לכתוב בה"א. ועוז פניו ישונא [קהלת ח, א]. ישנא הכתם הטוב [איכה ד, א]. ובגדיו ישנא בסוף מלכים. מצאתי בשם איש ירושלים בתוך כתבי של א"מ החסיד ז"ל. כיון המסורת למ"ש רז"ל ...

80

דרשות איתן האזרחי תנ"ך תהלים

 קפיט"ל ה' [ח] ואני ברב חסדך אבא ביתך. נ"ל שידוע שאנחנו מוכרחים להתפלל בכל יום הזמירות קודם התפלה כדי להרחיק המקטריגים המעכבים התפלה, כמ"ש השערי אורה שמטעם זה נקראים זמירות ע"ש. לזה אמר דוד המלך ע"ה וא...

1234567891011121314151617181920