דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת בהעלותך

 ויאמרו מי יאכילנו בשר זכרנו את הדגה וגו' ועתה נפשינו יבשה אין כל [יא, ו]. העולם מקשין למה אמר זכרנו את הדגה שהוא לשון עבר ואח"כ אמר אשר נאכל שהוא לשון עתיד. גם מלת חנם הוא מיותר. ואף שרש"י פירש עפ"י ה...

62

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת קרח

 וישמע משה ויפול על פניו [טז, ד]. בגמרא דסנהדרין פ' חלק [קי ע"א] מה שמועה שמע, א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן ששמע שחשדוהו מאשת איש ויקנאו למשה במחנה שכל אחד קינא לאשתו ממשה. וקשה לפי דרש הזה מ"ש וידבר א...

63

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת חוקת

 וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר וגו' [יט, א]. בהמשך הפסוקים יש להתעורר הרבה בפ' זו, וזה יצא ראשונה מ"ש לאמר זה פעמים. הב' וידבר ה' אל משה ואל אהרן משמע שדיבר לשניהם שיאמרו לישראל ואח"כ אמר דבר אל בנ"י ש...

64

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת בלק

 וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי וגו' [כב, ב]. בפ' זו יש להתעורר הרבה, הא' במה שפתח ואמר וירא בלק כו' את כל אשר כו' וכי בלק ראה לבדו והלא כל אנשי מואב כולם בכללם ראו. הב' במ"ש ויגר מואב מפנ...

65

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת דברים

 וגם בפ' תשא במדרש [מג, ו] ר' נחמיה אמר בשעה שעשו ישראל אותו מעשה עמד משה לפייס את הקב"ה, אמר רבש"ע עשו לך סיוע ואתה כועס עליהם העגל הזה שעשו יהיה מסייעך, אתה מזריח את החמה והוא הלבנה אתה הכוכבים והוא ...

66

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת ואתחנן

 בעת ההיא וגו' לאמר. בהמשך הפסוקים עד והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה [ג, כח]. דרשתי בהספד על האלוף כמו' וואלף ר"י ואב"ד דק"ק קאוולי על ד' דרכים לקמן. ועוד כתבתי דרך אחר לקמן. ואתם הדבקים בה' אלהיכם ח...

67

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת ראה

 ראה אנכי נותן לפניכם היום וגו' [יא, כו]. דרשתי על הספד הגאון מו' נתן חתן מחו' וש"ב כמו' משה ר' יעקליש מק"ק קראקא בשנת שצ"ג. ועוד מתו שלשה גאוני עולם וחדשתי בו ד' דרכים עיין לקמן. גם רציתי לדרוש על הזק...

68

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת שופטים

 שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וגו' [טז, יח]. אפשר לפרש שר"ל ע"ד שאמרו רז"ל [סנהדרין יט ע"א] קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים, וזהו שאמר שופטים ושוטרים תתן לך דייקא, היינו לעצמך תתן מתחלה שופטים ושוטרים בכ...

69

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת כי תצא

 כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלהיך בידך ושבית שביו וגו' [כא, י]. יש להתעורר שפתח בלשון רבים אויבך שרבים האויבים כאשר האמת, ומסיים ונתנו שהוא לשון יחיד ולא אמר ונתנם. ואפשר לומר שר"ל שכן הוא האמת, ש...

70

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת כי תבא

 ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאל ללכת אחרי אלקים אחרים [כח, יד]. יש לדקדק איך שייך לומר על ללכת אחרי אלקים ולעבדם שיסיר ימין ושמאל, ומה גם כי לשון לעבדם הוא מיותר כי בודאי הפי' כ...

1234567891011121314151617181920