דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת תרומה

 ויקחו לי תרומה מאת כל איש וגומ' [כה, ב]. בפסוק זה יש כמה הרגשות כמעט כל תיבה ותיבה. הא' שהתחיל בלשון ויקחו שהוא לשון נסתר ואח"כ אמר בלשון נוכח. הב' למה לא אמר יתנו לי תרומה. הג' שפירש רש"י לי לשמי, פש...

52

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת כי תשא

 כי תשא את ראש בני ישראל וגו' [ל, יב]. יש להתעורר בפרשה זו. הא' מ"ש ראש בנ"י כי די לומר כי תשא את בני ישראל. הב' ונתנו איש כופר נפשו לי"י הוא לשון יחיד, וסיים ולא יהיה בהם נגף שהוא לשון רבים. הג' זה ית...

53

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת צו

 וידבר ה' אל משה לאמר צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה גו' [ו, ב]. המפרשים הקשו מאי קמ"ל בזה בוודאי שזה העולה היא העולה על מוקדה. גם מ"ש לאמר הוא מיותר באשר שכבר נאמר וידבר ה' אל משה לאמר. גם עו...

54

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת שמיני

 ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו כו' [ט, א]. בהמשך הפסוקים יש להתעורר הא' מ"ש ויהי ביום השמיני ולא מפרש באיזה יום היה. הב' למה קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל, ולמה לא כללם הפסוק בקצרה שקרא לכל...

55

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת מצורע

 פרשה ט"ז [ט] (בב"ר) [בויק"ר] ר' יהושע בר נחמני אמר אם כיוון לבו בתפלה הוא מובטח שנשמעת תפלתו שנאמר [תהלים י, יז] תכין לבם תקשיב אזנך. כד שלמין מניה זכיה לרחוק כו'. עיין בספר מתנות כהונה מה שפירש שם. ו...

56

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת קדושים

 לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא [יט, יז]. נ"ל לפרש ע"ד שאמר החכם [מבחר הפנינים אות נז] אוהב שנעשה לשונא אל תאמין בו כל ימי חייך, והיינו שבהיות שהיה לו כבר לאוהב נאמן ונתהפך ...

57

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת אמור

 וכי תזבחו זבח תודה לה' לרצונכם תזבחו [יט, ה]. בהמשך הפסוקים דרשתי על ה' דרכים בהספד הגאון מו' יוסף ז"ל בשנת שפ"א. אלה מועדי ה' מקראי קודש ששת ימים תעשה מלאכה וגו' [כג, ד]. שמעתי כד הוינא טליא הטעם שלא...

58

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת בחוקותי

 אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו כו' [כו, ג]. נ"ל לפרש ע"ד מה שאמרו ז"ל [שבת קלג ע"ב] על פסוק [דברים כח, ט] והלכת בדרכיו, מה הוא רחום אף אתה רחום מה הוא חנון כו'. והיינו שהבן אדם מחויב לילך בדרכי השי"ת ...

59

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת במדבר

 וידבר י"י אל משה אל תכריתו את שבט הקהתי וגומר [ד, יח]. בהמשך הפסוקים דרשתי על ההספד הגאון מוהר' פתחיה שנת שצ"ד. במדרש (דף רי"ב עמוד א') [במדב"ר ב, יג] והיה מספר בני ישראל [הושע ב, א], א"ר ברכיה הכהן ב...

60

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת נשא

 כבלע את הקודש ומתו וידבר י"י אל משה נשא את וכו' [ד, כ]. דרשתי בהספד הגאון מהו' משה ז"ל ר"מ ואב"ד דק"ק לובמלה שע"ז לפ"ק. דבר אל אהרן ואל בניו כה תברכו וגו' עד ואני אברכם [ו, כז]. יש להתעורר בפ' הללו הא...

1234567891011121314151617181920