דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וישב

 במסורה פ' וישב והמדנים ג'. א' והמדנים מכרו אותו [לז, לו]. ב' משלח מדנים בין אחים [משלי ו, יט]. ג' שנאה תעורר מדנים [שם י, יב]. נ"ל שכוונת המסורה שמה שמדנים מכרו ליוסף הסבה היתה באה משום שהיה שנאה וקנא...

42

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת מקץ

 הנמצא כזה [מא, לח]. פירש"י הנשכח כדין אם נלך ונבקשנו הנמצא כמוהו. אין להקשות מנ"ל לתרגום ולרש"י שר"ל אם אנחנו נלך ונבקשנו, תאמר כפשוטו אם הוא בנמצא בעולם כמוהו. די"ל דאם כוונתו אם הוא בנמצא בעולם, יקש...

43

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת ויגש

 כי עבדך ערב את הנער וגו' עד וחטאתי לאבי כל הימים [מד, לב]. פירש"י שקשר חזק כו' להיות מנודה בשני עולמות כו', ולמעלה גבי יעקב [מג, ט] לא פירש על מ"ש יהודא לאביו וחטאתי לך כל הימים כי אם לעוה"ב ולא פירש ...

44

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת ויחי

 ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה לי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי וגו' [מח, ה]. באלו הפסוקים יש להתעורר הרבה. הא' במה שכפל לאמר מצרים. הב' מה שאמר עד בואי אליך לי הם, דמש...

45

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת שמות

 ומשה היה רועה את צאן יתרו וגו' [ג, א]. בהמשך הפסוקים בפרשה זו האריכו המפרשים. ואענה גם אני את חלקי כי יש כמה הרגשות קושיות חזקות בפסוקים אלו. ונלע"ד שר"ל שמשה רבינו ע"ה היה רועה את צאן יתרו, היינו שהת...

46

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וארא

 וארא כו' ושמי ה' לא נודעתי להם [ו, ג]. אפשר לומר שכיון בשם אל שדי ע"ד שאמרו שנקרא אל שדי על שם שיאמר לצרותיכם די, היינו שר"ל וארא כו' באל שדי כלומר שהראתי להם כי אני בצרותיהם, אך שמי ה' שהוא רחמים שבא...

47

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת בא

 בא אל פרעה וגו' למען שתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר כו' ואת אותותי אשר שמתי בם [י, ב]. בפסוק זה יש להתעורר הא' כפל לשון למען גו'. גם מ"ש למען שתי אותתי זה שני פעמים הב' מ"ש התעללתי במצרים, שפירש"י שח...

48

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת בשלח

 ויהי בשלח פרעה את העם וגו' [יג, יז]. יש להקשות למה אמר ויהי בשלח פרעה וכו' ולא אמר ויהי בהוציא י"י את ישראל. ועוד קשה מהו הוא הדבקות ולא נחם הול"ל לא נחם וגומר. ונלע"ד ע"ד מ"ש במדרש [שמו"ר כ, א] על פס...

49

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת יתרו

 במכילתא [מס' עמלק פי' א] והביאו הילקוט [רמז רסח] ר"א אומר בארץ נכריה [יח, ג] אמר משה הואיל וכל העולם כולו עובדים ע"ז למי אני אעבוד, למי שאמר והיה העולם. שבשעה שאמר משה ליתרו תן לי את צפורה בתך לאשה. א...

50

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת משפטים

 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו ואלה המשפטים כו' [כא, א]. ופירש"י למה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש. ויש לדקדק על פירש"י למ...

1234567891011121314151617181920