דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

אהבת ציון דרוש יב

 בשרתי צדק בקהל רב לכבוד החברא קדישא דגמילות חסדים פה ק"ק פראג יע"א ביום ג' ער"ח שבט תקע"ו לפ"ק בבהכ"נ קלויז, ממני שמואל לנדא בן הגאון מוהר"י זצ"ל מדרש רבה (פ' בא פרשה י"ז) על פסוק (שמות י"ב כ"ב) ולקחת...

32

אהבת ציון הוספה - דרוש א

 דרוש לפני אמירת כל נדרי ובו דברי מוסר לחזור בתשובה לפני יום הכפורים, וביאור דברי הגמ' בשבת קנ"ג ע"א דנחלקו תנאי בפירוש שוב יום אחד לפני מיתתך אמר החכם שלמה ע"ה (קהלת ט ח) בכל עת יהי' בגדיך לבנים ושמן ...

33

אהבת ציון הוספה - דרוש ב

 דרשת שבת שובה ובסוף הדרוש כמה עניני הלכה, בדיני חלה, ובדין מוציא חבירו בקידוש והבדלה ושאר ברכות, ובדיני סוכה נחלקו בגמ' (קדושין מ ב) אם תלמוד גדול או מעשה גדול ואף שנמנו וגמרו תלמוד גדול שמביא לידי מע...

34

אהבת ציון הוספה - דרוש ג

 דרשה לראש השנה, דרוש בענין כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה ובענין האם יש מזל לישראל מספר מדרש יהנותן מאמר רי"ז איתא בגמרא דראש השנה (דף ט"ז ע"ב) אמר רבי יצחק כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה שנאמר מר...

35

אהבת ציון הוספה - דרוש ד

 הספד על הגאון מו"ה מאיר בר פישל בומסלא בשעת קבורה שהי' ביום א' ח"י כסלו בשנת "כה תעלה" בתורה לפ"ק : מספר מדרש יהנותן מאמר רכ"ט מה נאמר מה נדבר ומה נצטדק אלקים מצא את עון עבדיך, נאלמתי דומיה באין מצח ל...

36

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת לך לך

 זה הדרוש דרשתי על ברית מילה פ"ק לבוב שנת שס"ה במדרש [ב"ר מו, ב - ג] אמר אברהם אם חביב היא המילה למה לא נתנה לאדם הראשון, אמר לו הקב"ה לאברהם דייך אני ואתה בעולם, ואם אין אתה מקבל עליך למול די לעולמי ע...

37

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וירא

 וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז וגומר בהמשך הפסוקים עד בהר י"י יראה [כב, יג - יד]. בפסוקים אלו יש להרגיש, הא' מה שאמר וישא אברהם את עיניו למה אמר וישא כו' ולא אמר בסתם וירא אברהם והנה איל ו...

38

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת תולדות

 ויעתר יצחק לי"י לנוכח אשתו וגו' [כה, כא]. יש להרגיש בפרשה זו איזה הרגשות אשר לא נתחבטו בו המפרשים. הא' מהו לשון לנוכח אשתו, אם נאמר כפירש"י זה עומד בזוית כו', א"כ יקשה מנ"ל לרש"י שהתפלל בב' זויות תאמר...

39

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת ויצא

 במסורה עשר ב'. א' וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך [כח, כב]. ב' עשר תעשר [דברים יד, כב]. נ"ל לפרש ע"ד שפירשו רז"ל [תנחומא ראה יח] עשר בשביל שתתעשר. ופירש מהר"מ אלשיך בספרו תורת משה שנ"ל ע"ד הפשט עפ"י מ"ש ...

40

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וישלח

 במסורה מי לך, ג'. א' עוד מי לך פה [בראשית יט, יב]. ב' ומי לך כי חצבת לך פה קבר [ישעיה כב, טז]. ג' מי לך כל המחנה [בראשית לג, ח] גו'. נלע"ד שכיון לזה שהבן אדם מביא לעוה"ב המעשים שעשה בעוה"ז אם טוב ואם ...

1234567891011121314151617181920