דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

אהבת ציון דרוש ב

 תוכחת מוסר יום ראשון של סליחות תקכ"א לפ"ק בבהכ"נ חצר הגדול פה ק"ק פראג מאמ"ו הגאון מו"ה יחזקאל סג"ל לאנדא זצ"ל במס' אבות (פ"ה מ"א) בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה ת"ל והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא להפר...

22

אהבת ציון דרוש ג

 פראג תקכ"ב לפ"ק, לכבוד החברא קדישא דגמילות חסדים, מאאמ"ו הגאון מוה"ר יחזקאל סג"ל לנדא זצ"ל רבי אליעזר רמי כתיב (תהלים ס"ב י"ג) ולך ה' חסד, וכתיב (שם) כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, בתחלה כי אתה תשלם לאיש כמ...

23

אהבת ציון דרוש ד

 פראג ער"ח שבט תקכ"ד לפ"ק לכבוד הח"ק דגמילות חסדים מאאמ"ו הגאון מו"ה יחזקאל סג"ל לנדא ז"ל מסכת פסחים (פרק מקום שנהגו נ' ע"ב) רבא רמי כתיב (תהילים נ"ז י"א) כי גדול עד שמים חסדך וכתיב (שם ק"ח ה') כי גדול...

24

אהבת ציון דרוש ה

 יום ראשון של סליחות תקל"ד לפ"ק בבית הכנסת מייזל פה פראג מאאמ"ו הגאון מו"ה יחזקאל סג"ל לנדא זצ"ל אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם ראשיכם שבטיכם וגו' נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם ראשיכם שבטיכם וגו'....

25

אהבת ציון דרוש ו

 הספד מר בי"ט שבט תקכה"ל על הגאון המפורסם מו"ה שמואל הילמן זצ"ל אב"ד בק"ק מיץ יע"א, ועל הרב החסיד המנוח מו"ה אנשיל עוזרש זצ"ל חד מב"ד הגדול בק"ק פראג יע"א, מאאמ"ו הגאון מוהר"ר יחזקאל סג"ל לנדא זצ"ל ישע...

26

אהבת ציון דרוש ז

 חלק אחד ממה שנמצא בכתב יושר דברי אמת מא"א הגאון זצ"ל הספד מר על זוגתו הצנועה והחסודה ישרה ותמימה מרת ליבא נ"ע, אשר בישר צדק בקהל רב ביום ה' כ"ח טבת תק"ן לפ"ק ולא נמצא כי אם אפס קצהו בכתב ידו של א"א הג...

27

אהבת ציון דרוש ח

 ער"ח שבט תקל"ה לפ"ק מאאמ"ו הגאון מהור"ר יחזקאל זצ"ל שלהי מסכת נדה (ס"ט ע"ב - ע' ע"ב), ת"ר שתים עשרה שאלות שאלו אנשי אלכסנדריא את ר"י ב"ח אשתו של לוט מהו שתטמא א"ל מת מטמא ואין נציב מלח מטמא, בן שונמית...

28

אהבת ציון דרוש ט

 בשרתי צדק בקהל רב פה פראג בער"ח שבט תקע"ב לפ"ק בבהכ"נ קלויז לכבוד החברא קדישא גמילות חסדים, אני שמואל הקטן בן הגאון המחבר זצ"ל איתא (פסחים פרק ח' דף פ"ז ע"א) דברדבר ה' אשר היה אל הושע בימי עוזיהו יותם...

29

אהבת ציון דרוש י

 פרשת וארא דרשתי בבהכ"נ קלויז כ"ט טבת תקע"ד לפ"ק, אני הקטן שמואל סג"ל לנדא וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים (שמות ו' י"ב), והנה משה אמר זה דרך ק"ו שאם ישר...

30

אהבת ציון דרוש יא

 ויהי כאשר שב אדונינו הקיסר האדיר הגדול פראנץ יר"ה בכבוד ובגדולה מעיר הגדולה פאריז בנצוח אשר נצח בסיוע מושלי ארץ אשר אתו, ה"ה הקיסר הגדול אלכסנדר קיסר רוסיא והמלך הגדול פרידריך ווילהעלם מלך פרייסין, וע...

1234567891011121314151617181920