דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

בינה לעיתים דרוש סד

 דרוש ראשון על תועלת השתיקה בתרא, פרק גט פשוט [ב"ב קסה א]: אמר רב יהודה אמר רב: רובן בגזל, ומיעוטן בעריות, והכל בלשון הרע. לשון הרע - סלקא דעתך? אלא: באבק לשון הרע . החסיד האלהי, בעל "חובות הלבבות", ז"...

192

בינה לעיתים דרוש סה

 דרוש שני על תועלת השתיקה פרק יש בערכין [ערכין טו ב]: אמר ר' יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא: מאי דכתיב [תהלים קכ, ג]: "מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה? "- אמר הקדוש - ברוך - הוא ללשון: כל איבריו של אדם ז...

193

בינה לעיתים דרוש סו

 דרוש שלישי על רסן הלשון במדרש [דב"ר ב, ט]: "אשר לו אלהים קרובים אליו" [דברים ד, ז] - אדם, אם יהיה לו קרוב עשיר, הוא מודה בו; ואם עני - כופר בו ואומר שאינו קרובו. אבל הקדוש - ברוך - הוא, כביכול - ישראל...

194

בינה לעיתים דרוש סז

 דרוש רביעי לדיבור, מיוסד על השבועה פרקא קמא דנדרים [ז ב] אמר רב גידל אמר רב: מנין שנשבעין לקיים את המצוה? שנאמר [תהילים קיט, קו]: "נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך". והלוא מושבע ועומד מהר סיני? אלא קא ...

195

בינה לעיתים דרוש סח

 דרוש ראשון - כופר נפש איש עשרו ורש לא שמע גערה [משלי יג, ח] במדרש [ויק"ר לד, ב]: "וכי ימוך אחיך" [ויקרא כה, לה] - הדא הוא דכתיב: "מלוה ה' חונן דל" [משלי יט, יז]. אמר ר' אלעזר: כתיב: "נותן לחם לכל בשר"...

196

בינה לעיתים דרוש סט

 דרוש שני לצדקה לנדבת הלבשת התלמידים - משנה קחו בידכם וכסף משנה קחו בידכם ואת הכסף המושב בפי אמתחותיכם [בראשית מג, יב] פרק השותפין [ב"ב י: ע"י]: אמר ר' אבהו: שאלו לשלמה בן - דוד: עד היכן כוחה של צדקה? ...

197

בינה לעיתים דרוש ע

 דרוש שלישי להלבשה - לכם רחמים, ואל שדי יתן לכם רחמים [בראשית מג, יד] פרק השותפין [ב"ב ט א]: אמר רבא: הא מילתא, אמר לי עולא, משגש אורחתיה דאימיה, משמיה דרבי אלעזר: מאי דכתיב [ישעיהו נט, יז]: "וילבש צדק...

198

בינה לעיתים דרוש עא

 דרוש רביעי לצדקה לנדבת חברון תוב"ב - יום ראשון של פסח, יתן ה' לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת [שמות יב, כה] שמות רבה [מד, א]: "זכור לאברהם" [שמות לב, יג] - פתח רבי תנחומא בר אבא: "גפן ממצרים תסיע"...

199

בינה לעיתים דרוש עב

 דרוש ראשון להספד על איש אלהים קדוש כמוהר"ר אהרן ן' חיים זצוק"ל - אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה [תהילים צז, יא] סוטה, פרק המקנא [יד א (ע"י)]: אמר ר' חמא בר חנינא: מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר - ...

200

בינה לעיתים דרוש עג

 דרוש שני להספד על הרב כמהור"ר יעקב לבית הלוי זלה"ה - יום ש"ק פרשת בהר סיני השצ"ו, בק"ק ת"ת, יע"א פרק היה קורא [ברכות יז א]: אשרי מי שגדל בתורה, ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו; גדל בשם טוב, ונפטר בש...

1234567891011121314151617181920