דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

אהבת דוד דרוש י - לשבת זכור

 תקנ"ז בס"ד ילקוט ישעיה סימן ט' ראו אור גדול שצמחה להם גאולה וגואל זה מרדכי מה כתיב ביה ליהודים היתה אורה ושמחה: שר הצבא המצביא את עם הארץ צריך ליזהר בתלת מילי. זה יצא ראשונה להיות אביר לא ייחת מפני כל...

12

אהבת דוד דרוש יא - לשבת הגדול

 יום ש"ק י"ב ניסן ראשו"ן הוא מצות תאכל במקום קדוש בחצר אהל מועד יאכלוה: בילקוט יצילני מאויבי עז זה פרעה ומשנאי כי אמצו ממני אלו המצריים: מלך אדיר שלח שלוחו החביב לארץ מרחקים ופנקס בידו כמה ציוויים אשר ...

13

אהבת דוד דרוש יב - לשבת כלה

 סיון ראשו"ן בס"ד שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם ר"מ אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולע"א שכל העולם כלו כדאי הוא לו וכו': רב הכסף ועפרות זהב כי יפול הנופל בתוך עפר מן האדמה על ע...

14

אהבת דוד דרוש יג - לשבת תשובה

 ש"ק האזינו ג' תשרי שנת אש"ר בנ"ה בס"ד ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור משנה שלימה (תענית פ"ב מ"א) אחינו לא נאמר באנשי נינוה וירא אלהים את שקם ואת תעניתם אלא וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ובקב...

15

אהבת דוד דרוש יד - לשבת זכור

 בס"ד. יש"ק פ' תצוה ח' אדר תקנ"ח בס"ד לכל מתנות קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה': פ"ק דמגילה והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפורים: שר וגדול דאצטריכא ליה שעתא בפרק הבונה...

16

אהבת דוד דרוש טו - לשבת הגדול

 פ"ק דר"ה רבי יהושע אומר בניסן נולדו אבות בפסח נולד יצחק בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל: אחד מהשרים אשר בא בארצו בן טובים והשר אדוני הארץ עינה אותו ויקחהו לעבד לו והכביד עליו עבודתו בבית ובשדה יום ולי...

17

אהבת דוד דרוש טז - לשבת כלה

 ד' סיון תקנ"ח בס"ד ולחם התמיד עליו יהיה ופרשו עליהם בגד תולעת שני: במדרש פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי יונתי שנזדווגת לי במרה במצוות תמתי בסיני שנתממו לי ואמרו נעשה ונשמע (זה נסחת ילקוט כ"י): לדעת בא...

18

אהבת דוד דרוש יז - לשבת תשובה

 בס"ד. יום ש"ק ה' תשרי תקנ"ט בס"ד בילקוט כי עמך הסליחה א"ר אחא הסליחה מופקדת אצלך מר"ה וכל כך למה למען תורא בשביל ליתן אימתך על בריותיך ביה"כ: מלך החכם בחכמתו בכל מקומות ממשלתו ראה והתקין חקים ומשפטים ...

19

אהבת ציון תוכן עניינים

 דרוש א' יום ראשון דסליחות (תקט"ז) א. בענין השפעת דברי תוכחה של המוכיח הוא לפי ציבור המקבלים. ב. ובענין תשובה מתוך יסורין. דרוש ב' יום ראשון של סליחות (תקכ"א) א. יבואר בו ענין שכר ועונש. ב. ידבר מענין ...

20

אהבת ציון דרוש א

 תוכחת מוסר אשר בישר אאמ"ו הגאון מו"ה יחזקאל סג"ל לנדא זצ"ל בקהל עם, ביום ראשון של סליחות תקט"ז לפ"ק בבית הכנסת מייזל פה פראג מוכיח אדם אחרי חן ימצא, (משלי כ"ח כ"ג) יש לפרש מקרא זה ע"פ מה דיש לעורר על ...

1234567891011121314151617181920