דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

בינה לעיתים דרוש נד

 דרוש שלישי ל"שבת נחמו" - שאל נא לימים ראשונים [דברים ד, לב] פסחים, פרק האשה [פח א]: אמר ר' יוחנן: גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמים וארץ, שנאמר [הושע ב, ב]: "ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ו...

182

בינה לעיתים דרוש נה

 דרוש רביעי ל"שבת נחמו" - כרת עמנו ברית [דברים ה, ב] סנהדרין, פרק חלק [קה א]: אמר שמואל: באו עשרה בני אדם וישבו לפניו. אמר להם: חזרו בתשובה! אמרו לו: עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה, כלום יש לזה על זה כל...

183

בינה לעיתים דרוש נו

 דרוש לשבת ראש - חודש אלול עת קץ ואחרית לחדשי השנה - פרשת ראה, שמור את חודש [דברים טז, א] פרקי רבי אליעזר [פרק מו]: ובראש - חודש אלול אמר הקדוש - ברוך - הוא למשה: "עלה אלי ההרה" [שמות כד, יב]. והעבירו ...

184

בינה לעיתים דרוש נז

 דרוש שני לאלול - פרשת שופטים, תבער הדם הנקי מקרבך [דברים כא, ט] פרק אין עומדין [ברכות לב ב]: תנו רבנן: מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך. בא הגמון אחד ונתן לו שלום, ולא החזיר לו שלום. המתין לו עד שסיים ת...

185

בינה לעיתים דרוש נח

 דרוש שלישי לחודש אלול - פרשת תצא, תצא למלחמה על אויביך [דברים כא, י] סוכה פרק החליל [נב א]: דרש רבי עוירא, ואיתימא ר' יהושע בן לוי: שבעה שמות יש לו ליצר הרע: הקדוש - ברוך - הוא קראו "רע", שנאמר [בראשי...

186

בינה לעיתים דרוש נט

 דרוש רביעי לחודש אלול - הנה הבאתי את ראשית [דברים כו, י] פרק שני דייני גזירות [כתובות קה ב]: רב ענן, אייתי ליה ההוא גברא כנתא דגילדני דבי גילי. אמר ליה: מאי עבידתיך? אמר ליה: דינא אית לי. לא קביל מיני...

187

בינה לעיתים דרוש ס

 דרוש אחרון לחודש אלול - פרשת ניצבים, כל הדברים האלה הברכה [דברים ל, א] קהלת רבתי [יב, י]: "ביקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת" [קהלת יב, י]. "ביקש קהלת למצוא דברי חפץ" - ביקש קהלת לעמוד על מ...

188

בינה לעיתים דרוש סא

 דרוש ראשון לתפילה פרק אין עומדין [ברכות לב א] "מבלתי יכולת ה'" [במדבר יד, טז] - יכול מיבעי ליה! אמר ר' אלעזר: אמר משה לפני הקדוש - ברוך - הוא: עכשיו יאמרו אומות העולם: תשש כוחו כנקבה ואינו יכול להצילן...

189

בינה לעיתים דרוש סב

 דרוש שני לתפילה פרק אין עומדין [ברכות לב ב]: אמר ר' אלעזר: גדולה תפילה יותר מן הקרבנות, שנאמר [ישעיהו א, יא]: "למה לי רוב זבחיכם", וכתיב [שם שם, טו]: "ובפרשכם כפיכם" . ביום תת הבחיר שבאבות, ע"ה, שכם א...

190

בינה לעיתים דרוש סג

 דרוש שלישי לתפילה פרק ארבעה ראשי שנים [ר"ה יז. ע"י] דרש רבא: מאי דכתיב [תהלים קטז, א]: "אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני" - אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש - ברוך - הוא: אימתי אני אהובה לפניך? בשעה שאתה שומ...

1234567891011121314151617181920