דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

בינה לעיתים דרוש מד

 דרוש ליום שבת - קודש, שני לחג השבועות - עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה [דברים טז, יב] נשא רבה [במ"ר י, כא]: "מיין ושכר יזיר" וגו' [במדבר ו, ג] - הדא הוא דכתיב [ישעיהו ה, כב - כג]: "הוי, גי...

172

בינה לעיתים דרוש מה

 דרוש רביעי לחג השבועות - קול השופר הולך וחזק מאוד [שמות יט, יט] ירושלמי, פרק כשם שהמים [סוטה, סוף פ"ה]: משה כתב חמישה ספרי תורה, וחזר וכתב פרשת בלק ופרשת בלעם, וכתב ספרו של איוב . כל פרטי הדברים, אשר ...

173

בינה לעיתים דרוש מו

 דרוש חמישי לשבועות, יום ב' - חג שבועות לה' אלוקיך - מסת נדבת ידך [דברים טז, י] מדרש שוחר טוב [קג]: "עושה צדקות - ה'" [תהלים קג, ו]. רבי יצחק אמר: הכל בריבוי; הצדקות בריבוי - "עושה צדקות ה'"; הסליחה בר...

174

בינה לעיתים דרוש מז

 דרוש ראשון ל"שבת דברי" - ישראל המוכה אשר הוכה [במדבר כה, יד] פרק כל כתבי [שבת, קיט ב] אמר רב עמרם בריה דר' שמעון בר אבא, אמר ר' שמעון בר אבא אמר ר' חנינא: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה...

175

בינה לעיתים דרוש מח

 דרוש ל"שבת שמעו" - נקום נקמת בני ישראל [במדבר לא, ב] פרק חלק [סנהדרין צח א] אמר רבי יוחנן: אם ראית דור שמתמעט והולך - חכה לו, שנאמר [ש"ב כב, כח]: ואת עם עני תושיע וגו' . קיום הדברים בשמירת התמדתם, הוא...

176

בינה לעיתים דרוש מט

 דרוש ל"שבת איכה" - רב לכם שבת בהר הזה [דברים א, ו] ילקוט [יל"ש ח"ב, תתרמג]: "השיבנו ה' אליך ונשובה" [איכה ה, כא] - עתיד הקב"ה להפוך תשעה באב לששון ולשמחה ולמועדים טובים, ולבנות הוא בעצמו את ירושלים ול...

177

בינה לעיתים דרוש נ

 דרוש שני ל"שבת איכה" - יוסף עליכם ככם אלף פעמים [דברים א, יא] מדרש רבה [ד"ר א, יג]: "ה' אלהיכם הרבה אתכם" וגו' [דברים א, י]. למה בירך אותם ככוכבים? מה הכוכבים הללו, מעלות על גבי מעלות - כך הם ישראל, מ...

178

בינה לעיתים דרוש נא

 דרוש שלישי ל"שבת איכה" - לא אוכל לבדי שאת [דברים א, ט] איכה רבתי [א, לג]: "כי ה' הוגה על רוב פשעיה" [איכה א, ה] - יכול על מגן? תלמוד לומר: "על רוב פשעיה" . גברה כל כך החולשה בהרכבת מזגנו הטבעי, וקצר מ...

179

בינה לעיתים דרוש נב

 דרוש ראשון לשבת נחמו - הדברים האלה באחרית הימים ושבת [דברים ד, ל] פרק אין עומדין [ברכות לב ב]: "ותאמר ציון: עזבני ה', וה' שכחני" [ישעיהו מט, יד]. אמר לה הקב"ה: בתי, שנים עשרה מזלות בראתי ברקיע, ועל כל...

180

בינה לעיתים דרוש נג

 דרוש שני ל"שבת נחמו" - הראית לדעת כי ה' הוא האלקים [דברים ד, לה] מדרש איכה [ה, יט]: "על הר ציון ששמם" [איכה ה, יח]. וכבר היה רבי אלעזר בן עזריה ורבן גמליאל ורבי יהושע ורבי עקיבא נכנסין לרומי, ושמעו קו...

1234567891011121314151617181920