דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

בינה לעיתים דרוש לד

 דרוש ראשון לפרקי אבות פרק המניח [ב"ק ל א]: אמר רב יהודה: האי מאן דבעי למיהוי חסידא - לקיים מילי דנזיקין; רבא אמר: מילי דאבות; ואמרי לה: מילי דברכות . המובחר שבטעמי המפרשים על לימוד פרקי מסכת זו בשבתות...

162

בינה לעיתים דרוש לה

 דרוש שני לפרקים סנהדרין פרק חלק [צט ב]: אמר ריש לקיש: כל המלמד את בן חבירו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר [בראשית יב, ה]: "ואת הנפש אשר עשו בחרן" . לאשר קדם לנו ביאור טעם מנהג כל ישראל לשנות ...

163

בינה לעיתים דרוש לו

 דרוש שלישי לפרקים משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים: הוו מתונים בדין; והעמידו תלמידים הרבה; ועשו סייג לתורה [אבות א...

164

בינה לעיתים דרוש לז

 דרוש רביעי לפרקים [משנה] סוף מכות רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש - ברוך - הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר [ישעיהו מב, כא]: "ה' חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר" . היו דברינו ...

165

בינה לעיתים דרוש לח

 דרוש חמישי לפרקים רבי אומר: איזו דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם וכו' [אבות ב, א] הדברים היוצאים מפי האנשים, יהיו נראים ומקובלים אצל השומעים לאחת משתי סיבות: אם מפאת גדר...

166

בינה לעיתים דרוש לט

 דרוש שישי לפרקים בן זומא אומר: איזהו חכם? הלומד מכל אדם; שנאמר [תהלים קיט, צט] "מכל מלמדי השכלתי" וכו' [אבות ד, א] הספק הקדום אשר המעיד רגלי ההולכים אחרי החקירה בעניין הנפש, הוא אמרם: אם היתה הנפש הזא...

167

בינה לעיתים דרוש מ

 דרוש שביעי לפרקים בן - הא - הא אומר: לפום צערא אגרא [אבות ה, כג] . שלושה לימודים נחמדים הודיענו זה השלם, ע"ה, במאמרו הקצר הזה, ואם כי רבו בו פירושי המפרשים, ז"ל: האחד - להוציא מלב עמי הארץ טעות גדול, ...

168

בינה לעיתים דרוש מא

 דרוש שמיני לפרקים פרק קנין תורה [אבות ו, ח]: ר"ש בן מנסיא אומר משום ר"ש בן יוחאי: הנוי והכוח והעושר והכבוד והחכמה והשיבה והבנים - נאה לצדיקים ונאה לעולם, שנאמר וכו' . אחרי אשר חוברה לה יחדו בזו השנה פ...

169

בינה לעיתים דרוש מב

 סגולה מכל העמים [שמות יט, ה] פרק רבי עקיבא [שבת פח א]: אמר רב חמא בר חנינא: מאי דכתיב [שה"ש ב, ג] "כתפוח בעצי היער" וגו' - למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך: מה תפוח זה - פריו קודם לעליו; אף ישראל הקדימו...

170

בינה לעיתים דרוש מג

 דרוש שני לשבועו - יוכל העם לעלות אל הר סיני [שמות יט, כג] דברים רבה [ז, ג]: "והיה אם שמוע תשמע" וגו' [דברים כח, א] - זהו שאמר הכתוב [שה"ש א, ג]: "לריח שמניך טובים". רבנין אמרי: בחמישה דברים נמשלה תורה...

1234567891011121314151617181920