דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

בינה לעיתים דרוש יד

 דרוש ראשון ליום ראשון של סוכות - זבח ונסכים, דבר יום ביומו [ויקרא כג, לז] מדרש שוחר טוב [קיח]: "טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים" [תהלים קיח, ט] - שכן דוד הוא אומר [שם קמו, ג]: "אל תבטחו בנדיבים" . לימדנו ...

142

בינה לעיתים דרוש טו

 דרוש שני ליום ראשון של סוכות - פרי עץ הדר כפות תמרים [ויקרא כג, מ] בראשית רבה [סג, י]: "ויצא הראשון אדמוני" [בראשית כה, כה]. אמר רבי חגי בשם רבי יצחק: בזכות "ולקחתם לכם ביום הראשון" [ויקרא כג, מ] - אנ...

143

בינה לעיתים דרוש טז

 דרוש שלישי ליום שני של סוכות - חג הסוכות תעשה לך [דברים טז, יד] פרק קמא דעבודה זרה [ג א]: אמרו לפניו: ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה. אמר להם הקדוש - ברוך - הוא: שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת יא...

144

בינה לעיתים דרוש יז

 דרוש לשמיני חג עצרת - - עצרת תהיה לכם [במדבר כט, לה] פרק החליל [סוכה נה ב]: אמר ר' אלעזר: הני שבעים פרים, כנגד מי? כנגד שבעים אומות. פר יחיד, למה? כנגד אומה יחידה. משל למלך בשר - ודם שאמר לעבדיו: עשו ...

145

בינה לעיתים דרוש יח

 דרוש ראשון לימי חנוכה - אשר האלקים עושה הראה [בראשית מא, כח] פרק מאימתי [ברכות ג א]: תניא: ר' אליעזר אומר: שלוש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש - ברוך - הוא ושואג כארי, שנאמר [ירמיהו כה...

146

בינה לעיתים דרוש יט

 דרוש שני לחנוכה - הבא את האנשים הביתה [בראשית מג, טז] פרק מגילה נקראת [מגילה יא א] במתניתא תנא: "לא מאסתים" [ויקרא כו, מד] - בימי כשדים, שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה. "ולא געלתים" - בימי המן, ...

147

בינה לעיתים דרוש כ

 דרוש ראשון לפורים - מחצית השקל בשקל הקודש [שמות ל, יג] פרק מגילה נקראת [מגילה יג ב] "אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם; ועשרת אלפים כיכר כסף אשקול" [אסתר ג, ט]. אמר ריש לקיש: גלוי וידוע לפני מי - שאמר - והי...

148

בינה לעיתים דרוש כא

 דרוש ראשון לשבת זכור - מתחת השמים לא תשכח [דברים כה, יט] אסתר רבתי [ז, יג]: כיון שהגיע מרדכי אצל התינוקות, שאל לאחד מהם: פסוק לי פסוקיך! אמר לו [משלי ג, כה]: "אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא"....

149

בינה לעיתים דרוש כב

 דרוש שני לשבת זכור פרק מגילה נקראת [מגילה יא א]: רבא פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא [משלי כט, ב]: "ברבות צדיקים ישמח העם, ובמשול רשע ייאנח עם". "ברבות צדיקים" - זה מרדכי ואסתר; "ישמח העם" - כדכתיב [אסתר ...

150

בינה לעיתים דרוש כג

 דרוש ראשון לשבת הגדול מסכת אבות [ד, כא]: רבי אלעזר הקפר אומר: הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם . קנה שם טוב לעצמו השבת הקדוש הזה מיתר מקראי קודש, כי יקראוהו שבת הגדול, כאילו יגדילוהו על שא...

1234567891011121314151617181920