דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

בינה לעיתים דרוש ד

 דרוש ראשון ליום שני של ר"ה, על נדבת עיר קדשנו ותפארתנו תוב"ב - שנת הנוגע בכם נוגע בבבת עינו לפ"ק המקום ההוא ה' יראה [בראשית כב, יד] פרק יום הכפורים [יומא פו ב] אמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: גדו...

132

בינה לעיתים דרוש ה

 דרוש שני ליום שני דר"ה - ה' יראה אשר יאמר היום [בראשית כב, יד] תנחומא בראשית [וירא, כג]: "ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים, ויאמר: אברהם, אברהם! "[בראשית כב, יא] - למה שתי פעמים? שהיה ממהר והולך לשחטו. "וי...

133

בינה לעיתים דרוש ו

 דרוש שלישי ליום ב' של ר"ה היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו, כרחם אב על בנים. אם כעבדים, עינינו לך תלויות, עד שתחננו ותוציא לאור משפטנו, קדוש . כמו שק...

134

בינה לעיתים דרוש ז

 דרוש לראש השנה שחל להיות בשבת פסיקתא דרב כהנא [כה]: "וה' נתן קולו לפני חילו" [יואל ב, יא] - בראש השנה; "כי רב מאד מחנהו" - אלו ישראל; "כי עצום עושה דברו" - שהוא מעצים כוחן של צדיקים לעשות רצונו; "כי ג...

135

בינה לעיתים דרוש ח

 דרוש ראשון לשבת תשובה - עת וזמן נאות לשוב אל ה' מעבירות כל השנה, אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם [דברים לב, מ] פרק יום הכיפורים [יומא פו. ע"פ ע"י]: אמר רב חמא בר חנינא: גדולה תשובה, שמביאה רפואה ...

136

בינה לעיתים דרוש ט

 דרוש שני לשבת תשובה - השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם [איכה ה, כא] בראשית רבה, פרשה כ"ב [כ]: "ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך? "וגו' [בראשית ד, ט - י] - משל לאיפרכוס שהיה מהלך באמצע פלטיא. מצא הרוג,...

137

בינה לעיתים דרוש י

 דרוש שלישי לשבת תשובה - אשר אז נתקבצו בעירנו בעוונותינו מלחמה ורעב וחולאים רעים, "ה' אלהיך ההולך לפניך הוא יהיה עמך" נדרים, פרק ואלו מותרים [כ א]: תניא: "ובעבור תהיה יראתו על פניכם" [שמות כ, יז] - זו ...

138

בינה לעיתים דרוש יא

 דרוש רביעי לשבת תשובה - שם ה' אקרא קהלת רבתי [ז, ג - ד]: תנא: שלושה שמות נקראו לאדם הזה; אחד - שקראו לו אביו ואמו; ואחד - שקראו לו אחרים; ואחד - שקראו לו בספר תולדות ברייתו. רבי פנחס אמר: אדם חביב בשמ...

139

בינה לעיתים דרוש יב

 דרוש חמישי לשבת תשובה - בבוא כל ישראל ליראות את פני ה' פרק יום הכיפורים [יומא פו ב]: תניא: אמר ר' יוסי בר ר' יהודה: עבר אדם עבירה ראשונה - מוחלין לו; שניה - מוחלין לו; שלישית - מוחלין לו; רביעית - אין...

140

בינה לעיתים דרוש יג

 דרוש ששי לשבת תשובה - כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים [דברים לב, מז] פרק תפילת השחר [ברכות כח ב]: תנו רבנן: כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו: רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי ה...

1234567891011121314151617181920