דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

אמרי בינה דרוש ח לראש השנה

 דרוש ח' לר"ה דרש ר' עוירא ואי תימא ר' יהושע בן לוי שבעה שמות יש לו ליצה"ר. הקב"ה קראו רע שנ' כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה קראו ערל שנאמר ומלתם את ערלת לבבכם. דוד קראו טמא שנאמר לב טהור ברא לי אלקים ...

122

אמרי בינה דרוש א לז' אדר

 דרוש לז' אדר מאמר סוף פ"א דסוטה. אמר ר' יהודא אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו היכן משה מת בחלקו של ראובן דכ' ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ונבו בחלקו של ראובן קיימא. והיכן משה קבר בחלקו של גד דכ' וירא...

123

אמרי בינה דרוש ב לז' אדר

 דרוש ב' לז' אדר תר"י בעיר קויל רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה מדבר על משה שנתעלה יותר מן הכל כיצד אדם הראשון אמר למשה אני גדול ממך שנבראתי בצלמו של הקב"ה מנין שנאמר ויברא אלוקים את האדם בצלמו אומר...

124

אמרי בינה דרוש לפרשת החודש

 דרוש לפרשת החודש ויאמר ד' אל משה ואל אהרן החודש הזה לכם כו'. ובמדרש הדה"ד הגוי אשר ד' אלקיו. משבחר הקב"ה בעולמו קבע בו ראשי חדשים ושנים. וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ר"ח של גאולה שבו נגאלו ישראל ממצרים ו...

125

אמרי בינה דרוש לפרשת ויחי

 דרוש לפרשת ויחי ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הקבצו ושמעו בני יעקב. ויש לדקדק למה נאמר כפל מתחלה האספו ואח"כ הקבצו: ואיתא בגמ' פסחים אמר ר' שמעון בן לקיש ויק...

126

אמרי בינה דרושים מבעל דברי משפט

 לר"ה אמרי' מס' ר"ה ל"ב ע"ב אמרו מ"ה לפני קב"ה מפני מה אין אומרין ישראל שירה [ר"ל הלל] בר"ה ויו"כ אמר קב"ה אפשר מלך היושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל יאמרו שירה. ואינו מובן. או...

127

בינה לעיתים מפתח הדרושים

 עת משפט דרוש א דרוש ליום המקודש, ראש השנה - התחלת עת וזמן ימות השנה, ובו פלס ומאזני משפט לה' דרוש ב דרוש שני ליום א' דר"ה דרוש ג ליום א' של ראש השנה דרוש ד דרוש ראשון ליום שני של ר"ה - על נדבת עיר קדש...

128

בינה לעיתים דרוש א

 דרוש ליום המקודש, ראש השנה, התחלת עת וזמן ימות השנה, ובו פלס ומאזני משפט לה' מסכת ראש השנה, פרק א [דף יז ב]: רבי אלעזר רמי: כתיב [תהלים סב, יג]: "ולך ה' חסד", וכתיב [שם]: "כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" - ב...

129

בינה לעיתים דרוש ב

 דרוש שני ליום א' דר"ה פרק יום טוב של ראש השנה [ר"ה לב ב]: אמר ר' אבהו: אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש - ברוך - הוא: מפני מה אין אומרים לפניך ישראל שירה בראש השנה וביום הכיפורים? אמר להם: אפשר מלך יושב על ...

130

בינה לעיתים דרוש ג

 ליום א' של ראש השנה מסכת יומא [פו ב] אמר ר' שמעון בן לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות להם כשגגות, שנאמר [הושע יד, ב]: "שובה ישראל עד ה' אלהיך, כי כשלת בעוונך" - האי עוון מזיד, וקרי ליה "מכשול". איני, ו...

1234567891011121314151617181920