דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

דרשות איתן האזרחי שונות דרוש לבר-מצוה

 דרוש דרש יניק וחכים כמ"ר אברהם כ"ץ רפ"א יצ"ו בהכנסו למצוה מיד פה ק"ק קראקא ד' טבת פר' ופרט ונש"ב אותו בידינו. י' בא ש'ילה מ'הרה ב'ימנו כסף איש בפי [בראשית מג, כא]. כסף איש בפי אמתחתו [שם מד, א]. כספינ...

112

אמרי בינה דרוש א לשבת הגדול

 דרוש לשבת הגדול שדרשתי בעזה"י פה קויל שנת תר"י במדרש נטל הקב"ה שיחתן של אבות ועשאן מפתח לגאולתן של בנים. אמר הקב"ה ליעקב אתה אמרת והי' ד' לי לאלקים חייך כל ברכות וטובות ונחמות שאני נותן לבניך איני נות...

113

אמרי בינה דרוש ב לשבת הגדול

 דרוש ב' שדרשתי פה קול שבת הגדול בש' תדי"ר לפ"ק ותתצב אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לו. אמרו ז"ל בסוטה אמר ר' יצחק פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר. ותתצב דכתיב ויבוא ד' ויתיצב ויקרא כפעם בפעם. אחותו. אמור לחכ...

114

אמרי בינה דרוש א לשבת שובה

 דרוש א' לשבת שובה אמר הקב"ה אני אמרתי מי יתן והי' לבבם זה ליראה אותי כל הימים. עתידים אתם להיות מתאוים ואומרים מי יתן מציון ישועת ישראל. דהמע"ה אמר בשם כנסת ישראל ואל תבוא במשפט את עבדיך כי לא יצדק לפ...

115

אמרי בינה דרוש ב לשבת שובה

 דרוש ב' לשבת שובה בעזהי"ת נדרים דף ל"ב. אמר רב שימי בר אבא מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט. ובא אלי' מלך גדול וסבב אותה ובנה עלי' מצדים כו'. עיר קטנה זה הגוף. ואנשים בה מעט אלו אבריו של אדם. ובא אלי'...

116

אמרי בינה דרוש ג לשבת שובה

 דרשתי שבת שובה פה קוואהל חר"ת לפ"ק שיר המעלות ממעמקים קראתיך ד' כו' הכפל קויתי ד' קותה נפשי גם להבין הכפל משומרים לבוקר שומרים לבוקר. גם אם עונות תשמור יה למה נקט דווקא שם זה: מדרש שה"ש שחורה אני ונאו...

117

אמרי בינה דרוש ד לראש השנה

 דרוש ד' לר"ה איתקן ר' אבהו בקסרי תקיעה שלש שברים תרועה ותקיעה ממנ"פ. אי ילולי יליל לעביד תקיעה תרועה תקיעה ואי גנוחי גנח לעביד תקיעה שלש שברים ותקיעה. מספקא לי' אי גנוחי גנח אי ילולי יליל. מתקיף לה ר'...

118

אמרי בינה דרוש ה לראש השנה

 קוואהל ר"ה תר"ט ותקעתם בחצוצרות והי' לכם לזכרון לפני ד' אני ד' אלקיכם. ר' נתן אומר ותקעתם בחצוצרות הרי שופרות והי' לכם לזכרון הרי זכרונות. אני ד' אלקיכם הרי מלכות. א"כ מה ראו חכמים לומר מלכות תחילה וא...

119

אמרי בינה דרוש ו לראש השנה

 דרוש ו' לר"ה אתם נצבים היום וכו' בילקוט זה שאמר הכ' הפוך רשעים ואינם כל זמן שהקב"ה מתהפך במעשיהם של רשעים אין להם תקומה. היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיענו. במדרש גנים זה בתי כנסיות חברים זה מלא...

120

אמרי בינה דרוש ז לראש השנה

 דרוש ז' לר"ה כל מי שיש בו משלשה דברים הללו הוא מתלמידיו של א"א ושלשה דברים אחרים וכו' משנה עקביא בן מהללאל אומר וכו'. בסדר היום ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה כו' במדרש אמר ר' אלעזר משאמר הקב"ה ...

1234567891011121314151617181920