דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת קידושין

 שם [ל ע"א] לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה וכו'. ומקשה בגמרא מי ידע כמה חיי לא צריכא ליומי, ר"ל שבוודאי לשלש כל שנותיו אי אפשר דמי ידע כמה חיי שידע לשלש שנותיו לאפוקי ליומי, רצה לומר לכל י...

102

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת בבא בתרא

 דף ע"ה [ע"ב]. א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן שלשה נקראו על שמו של הקב"ה ואלו הן צדיקים ומשיח וירושלים נ"ב. ובסנהדרין פרק אחד דיני ממונות דף ל"ח [ע"ב] איתא גם מטטרו"ן נקרא על שמך.

103

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת סנהדרין

 דף ז' [ע"ב]. אמר ר' יהושע בן לוי עשרה שיושבין בדין קולר תלוי בצואר כולם פשיטא לא צריכא אלא לתלמיד היושב לפני רבו. פירש"י לתלמיד היושב לפני רבו ובא דין לפני רבו והוא לא נזקק לדבר נענש אם שתק והיה מבין ...

104

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת מכות

 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי [כב ע"ב]. פירש"י שאר אינשי כמה שוטים רוב בני אדם דקיימו מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא, דהא באורייתא כתיב ארבעים יכנו ואתו רבנן ובצרי להו חדא. ובמסכת קידושין פ' האשה נקני...

105

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת אבות

 אבות [פ"ה משנה כ"ב]. הוא היה אומר עז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדן יהי רצון שיבנה וכו' ותן חלקנו בתורתיך. עיין בס' מדרש שמואל מ"ש בשם אשר שמע אומרים וכו'. ולי נראה לפרש הדבקות כך הוא שר"ל הוא היה אומ...

106

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת מנחות

 פרק הקומץ [כט ע"ב]. אמר רב אשי חזינא להו לספרי דווקנא דבי רב דחטרי לי' לגגיה דחי"ת כלומר חי ברומו של עולם ותלוי לי' לכרעי' דה"א אמאי כדבעי מניה ר' יהודא נשיאה כו'. כתבתי בצדו והא דלא מקשי קושיא זו מהה...

107

דרשות איתן האזרחי שונות אבות דרבי נתן

 באבות דר' נתן [פי"ד] תניא כשמת בנו של ר' יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו, אמרו לו אדם הראשון היה לו בן אחד ומת וקיבל תנחומין אף אתה קבל תנחומין. א"ל לא די שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתוני צערו של אדם ...

108

דרשות איתן האזרחי שונות הגדה של פסח

 בהגדה א"ר אליעזר בן עזרי' כו' עד שנאמר למען תזכור וגו' כל ימי חייך וכו' כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים ימי חייך העוה"ז כל ימי חייך להביא לימות המשיח. נ"ל שפלוגתייהו דהכא פליגי במאי דפליגי הני אמורא...

109

דרשות איתן האזרחי שונות דרוש זה לבית אבות

 זה שלשה שנים שהיתה הבית הכנסת דפה ק"ק לבוב ביד הגלחים החדשים בעונותינו הרבים, וה' חמל עלינו ונתן לב טוב ביד המלך יר"ה והפך הדבר לטובה ונפתח הבית הכנסת בעזה"י. אזי קמתי ועליתי להודות לה' יתברך וכה יתן ...

110

דרשות איתן האזרחי שונות דרוש לראש השנה

 אמר מר וב"ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד וכו' [ר"ה יז ע"א]. האמת והצדק אמר החוקר האלהי הרב הגדול מהר"י אברבנאל בספרו מעט הכמות ורב האיכות נהר פישון, כי יש ה' סיבות שיתייאש האדם מהתרצות אל אדוניו מאיזה ...

1234567891011121314151617181920