דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת שקלים

 בירושלמי [פ"ה מ"א] ובעין יעקב מאמר י"ז מתחיל נחוניא חופר שיחין כו' עד וא"ד מלאך ירד בדמות ר"פ בן יאיר והצילה. כתבתי בצדו עיין במס' יבמות בסופו [קכא ע"ב] בתלמוד שלנו ובמס' ב"ק פ' שור שנגח את הפרה [נ ע"...

92

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת יומא

 פרק בא לו [עא ע"א] אמר רבא כי מפטרי רבנן מהדדי בפומבדיתא אמרי הכי מחיה חיים יתן לנו חיים ארוכים טובים ומתוקנים. ע"ש מ"ש א"מ החסיד ז"ל בספרו מקוה ישראל אשר הקשה מה שלא אמרו מחיה מתים. ולי נראה לפרש ע"ד...

93

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת סוכה

 פרק הישן דף כ"ז [ע"ב] ובעין יעקב מאמר ג' המתחיל ת"ר מעשה בר' אלעאי שהלך להקביל פני ר"א רבו ברגל בלוד כו'. והביא הכותב בשם הריטב"א חייב להקביל פני רבו ברגל, פי' בדליתא במתא דאי בדאיתא במתא בכל יום ויום...

94

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת ראש השנה

 פרק ד' ראשי שנים [יז ע"א] בעין יעקב מאמר י"ב בפירש"י כובש מטמין מן העונות תחת כסא כבוד. נ"ב עיין במס' ערכין פ' אין בערכין [ח ע"ב] מ"ש רש"י שם. שם דף י"ח [ע"א] ובעין יעקב מאמר י"ד בסופו משפחה אחת היתה ...

95

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת תענית

 דף ז' [ע"ב] ובעין יעקב מאמר י"ז המתחיל אמר רב חסדא וכו' עד רב נחמן בר יצחק אמר מותר לשנאותו שנא' ועוז פניו ישונא אל תקרי ישונא אלא ישנא. ופירש"י ז"ל ועוז פניו ישנא ועז קרי חסר וי"ו שהוא עז פנים ישנא ב...

96

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת מועד קטן

 אמר ר' יוחנן מאי דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך י"י צבאות הוא, אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהו ואם לאו כו' [יז ע"א]. פי' רש"י הואיל וסני שומעני' שמעתי שלמד כן ר"י מדלא קאמר ב...

97

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת יבמות

 דף מ"ט [ע"ב] ובעין יעקב מאמר המתחיל ר' שמעון בן עזאי אומר כו' עד אמר ישעי' ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא לי' ואי אימא לי' לשווי' מזיד כו'. כתבו התוס' לשווי' מזיד פי' ר"ח שרצה להשיבו דבמשה נמי כתיב ויראו...

98

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת כתובות

 פרק הנושא [קד ע"א] א"ר חייא בר גמדא א"ר יוסי בן שאול בשעה שהצדיק נפטר מן העולם אומרים מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע צדיק בא אומר יבואו צדיקים ויצאו לקראתו יבא שלום וינוחו על משכבותם. אמר ר"א בשעה שהצדיק...

99

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת סוטה

 פרק עגלה ערופה [מז ע"ב]. במשנה משרבו הרוצחין בטלה עגלה ערופה. משבא אליעזר בן דינאי ותחינא בן פרישא היה נקרא חזרו לקרותו בן הרצחן. כתבתי בצדו זה לשוני, מצאתי בערוך ערך בן פי' אדם לסטים ורוצח, וכמו בפ"ב...

100

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת גיטין

 פרק הנזקין דף נ"ז [ע"ב]. במתניתא חנא מעשה בארבע מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון כו' עד ורב יהודא אמר זו אשה וז' בניה אתיוה לקמי'. כתבו התוס' ז"ל שיתא קראי מייתי ומשביעי לא מייתי ומדרש אמר דקמא אמר אנכי ...

1234567891011121314151617181920