דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

אהבת דוד הקדמה

 מחברת קצת דרושים קב קטני"ת לשבתות הכתף (הגדול כלה תשובה פורים) הימנית אשר דרשתי בישיבת שר וגדול חותם תכנית תורה וגדולה תמים דעים. המשכיל הגביר המרומם איש חסד אוהב התורה ולומדיה חכמים וידועים. כמה"ר אל...

2

אהבת דוד דרוש א - לשבת זכור

 ט' אדר שנת כי תקנ"ה בעזה"י ילקוט ישעיה סימן ט'. ראו אור גדול שצמחה להם גאולה וגואל זה מרדכי מה כתיב ביה ליהודים היתה אורה ושמחה: סוחר טוב יבקש דבר הגורם לממון וריוח גדול יתר מאד והיה משרת לשר אחד מן ה...

3

אהבת דוד דרוש ב - לשבת הגדול

 פ"ק דראש השנה. רבי יהושע אומר בניסן נולדו אבות בפסח נולד יצחק בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל מנא לן דאמר קרא ליל שמורים הוא לה' לילה המשומר ובא מששת ימי בראשית שמורים לכל בני ישראל לדורותם לילה המשומ...

4

אהבת דוד דרוש ג - לשבת כלה

 יש"ק ה' סיון תקנ"ה בס"ד פרק קנין תורה גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעוה"ז ובעולם הבא: מלך בהיכלו הקדיש קרואיו ביום חתונתו וביום שמחת לבו בחצרות גדולתו ויחנו שם שריו וגדוליו נהנ"ו כלם אוכלים ושותי...

5

אהבת דוד דרוש ד - לשבת תשובה

 שנת תקנ"ו בס"ד שוחר טוב מזמור י"ח לעבד ה' לדוד ללמדך שכל העושה תשובה מעבירה שבידו הקב"ה מוסיף לו כבוד וקורא לו שם חביב: שליח המלך אשר שולח לעיר רחוקה מאד ומשונה ממטרופולין של מלך בכל עניניה ואנשיה ומנ...

6

אהבת דוד דרוש ה - שבת זכור

 פ' ויקרא ט' אדר שני תקו"ן בס"ד: אדם כי יקריב מכם קרבן לה': בגמ' פ"ק דמגילה איש יהודי קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני אמר רבא אמרה כ"י ראו מה עשה לי יהודי ומה שלם לי ימיני: מלך רחמן אשר מדתו להטיב ולכל הי...

7

אהבת דוד דרוש ו - לשבת הגדול

 ח' ניסן תקו"ן בס"ד במדרש יצילני מאויבי עז זה פרעה ומשנאי כי אמצו ממני אלו המצריים: אחד מהשרים הראשונים מרואי פני המלך אצטריכא ליה שעתא במצות המלך ללכת ארץ מרחקים והמלך באהבתו וחמלתו גלה סודו כן יתן לי...

8

אהבת דוד דרוש ז - לשבת כלה

 יש"ק ה' סיון שנת תקו"ן משנה שלימה שנינו גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא וכו': אחד חכם שבחכמים פקיע ומומחה נודע בשערים גדולת חכמתו ויתרון דעתו הפלא ופלא בכל חכמה ומדע חכמות תוריו...

9

אהבת דוד דרוש ח - לשבת כלה

 בס"ד. אתמר במדרשא ה' צורי וגואלי ה' צורי במרה. וגואלי במדבר סיני: עיקר העבודה לאלהינו יתברך היא הכונה בלב שלם ובדעת שלימה ובפרט בתפלה ובברכות שיהיו פיו ולבו שוין להבין דברי הברכות והתפלות ולשים אל לבו...

10

אהבת דוד דרוש ט - לשבת תשובה

 ו' תשרי שנת תקנ"ז בס"ד ה' אלהיך הוא עובר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך וירשתם: במדרש בשעה שעקד אברהם אע"ה את יצחק אע"ה אמר רבונו של עולם תן לבני עשרת ימי תשובה: איש באנשים מוצלח ופקח נתגבר על א...

1234567891011121314151617181920