גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

ספר הלכות גדולות סימן ס - הלכות שחיטת חולין

 [עמוד תרי] תניא (חולין כח א) רבי אומר (דברים יב, כא) וזבחת מבקרך ומצאנך כאשר צויתיך מלמד שנצטווה משה על הושט ועל הקנה ועל רוב סימן אחד בעוף ועל רוב שני סימנין בבהמה. (חולין ט א) ומי שאינו בקי בהלכות ש...

82

ספר הלכות גדולות סימן סא - הלכות טריפות

 [עמוד תריט] תניא (תו"כ שמיני) (ויקרא יא, ד) אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה יש לך מעלי גרה ומפריסי פרסה שאין אתה אוכל, ואיזה זה, אילו טריפות. דבי ר' ישמעאל תנא (חולין מב א) בין החיה הנאכלת...

83

ספר הלכות גדולות סימן סב - הלכות דגים

 [עמוד תרלו] (חולין נט א) ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת, רבי יהודה אומר שני קשקשים וסנפיר אחד. ואילו הן קשקשין הקבועין בו וסנפירים הפורח בהן. תנן התם כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין ל...

84

ספר הלכות גדולות סימן סג - הלכות ביצים

 [עמוד תרלח] דאסיר למיכל ביעי דעוף טמא דאמר חזקיה (שם סד ב) מנין לביצה טמאה שהיא אסורה, שנאמר (ויקרא יא, טז) ואת בת היענה וכי בת יש לה ליענה, אלא איזו, זו ביצה טמאה. תנו רבנן (חולין סג ב) לוקחין ביצים ...

85

ספר הלכות גדולות סימן סד - הלכות חלב

 [עמוד תרלט] תנו רבנן (תו"כ קדושים פ"ט) (ויקרא כ, כה) והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה הוצרך הכתוב לומר בין פרה לחמור והלא כבר מפורשין (דברים יד, ד) זאת הבהמה אשר תאכלו כל בהמה מפרסת פרסה ואך את זה לא תא...

86

ספר הלכות גדולות סימן סה - הלכות דם

 [עמוד תרמג] דאסיר למיכל כל דמא בין דבעירא ובין דחיה ובין דעופא, דכתיב (ויקרא ז, כו) וכל דם לא תאכלו וגו' וחיה בכלל בהמה. (קידושין לז ב) ומאי טעמא כתב רחמנא בכל מושבותיכם בחלב ודם, איצטריך סלקא דעתך אמ...

87

ספר הלכות גדולות סימן סו - הלכות אותו ואת בנו

 [עמוד תרמט] אסיר למישחט חיותא וברא בחד יומא שנאמר (ויקרא כב, כח) ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וכי אסיר בהמה (חולין עט ב) אבל חיה שפיר דמי, ואף על גב דקיימא לן דחיה בכלל בהמה, להכי כתב רח...

88

ספר הלכות גדולות סימן סז - הלכות גיד הנשה

 [עמוד תרנב] דאסיר למיכל גידא שנאמר (בראשית לב, לג) על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ותנן (חולין פט ב) גיד הנשה נוהג בארץ ובחוצה לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בחולין ובמוקדשין, ונוהג בבהמה ובחיה...

89

ספר הלכות גדולות סימן סח - הלכות אבר מן החי

 [עמוד תרנו] דאסיר למיכל בישרא דתליש מן חיותא מקמי דתשתחיט, שנאמר (דברים יב, כג) לא תאכל הנפש עם הבשר. אפילו אוכוליה לגוי נמי אסיר, דתניא (פסחים כב ב) רבי נתן אומר מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר...

90

ספר הלכות גדולות סימן סט - הלכות כיסוי הדם

 [עמוד תרנז] מאן דשחיט חיותא או עופא מיחייב לכסוייה לדמיה בעפרא, שנאמר (ויקרא יז, יג) איש איש מבני ישראל אשר יצוד ציד חיה וגו'. ואמר רב זירא אמר רב (חולין פג ב) השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה שנאמ...

1234567891011121314151617181920