גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

ספר הלכות גדולות סימן נ - הלכות הדיינין

 [עמוד תקנח] (סנהדרין ב א) דיני ממונות בשלשה, גזלות וחבלות בשלשה, נזק וחצי נזק תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים המוציא שם רע בעשרים ושלשה מפנ...

72

ספר הלכות גדולות סימן נא - הלכות עדות

 [עמוד תקסד] (סנהדרין כז ב) אילו הן הקרובין אחיו ואחי אביו ואחי אמו ובעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו, הן ובניהם וחתניהם, וחורגו לבדו. א"ר יוסי זו משנת ר' עקיבא אבל משנה הראש...

73

ספר הלכות גדולות סימן נב - הלכות שבועה

 [עמוד תקעא] מאן דמשתבע לקיומי מילתא או לבטולי מילתא אסיר ליה למיעבר על שבועתיה, והני מילי דאפיק שבועה בפומיה אבל לא אפיק שבועה בפומיה אע"ג דגמר בליביה לא מיחייב, דאמר שמואל (שבועות כו ב) גמר בליבו צרי...

74

ספר הלכות גדולות סימן נג - הלכות קצובות דבני מערבא

 [עמוד תקפח] (יבמות מב ב) סתם ומחלוקת הלכה כסתם. (עירובין מו ב) רבי מאיר ור' יוסי הלכה כר' יוסי, רבי יהודה ור' יוסי הלכה כרבי יוסי. ר' שמעון ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי. ר' אלעזר ורבי נחמיה ורבי אליעזר בן...

75

ספר הלכות גדולות סימן נד - הלכות עבודה זרה

 [עמוד תקצ] (ע"ז ב א) לפני אידיהם של גוים שלשה ימים אסור לישא וליתן עמהם, מלהשאילן ומלשאול מהם, מלהלוותן ומללות מהם, מלפרען ומלפרוע מהם, רבי יהודה אומר נפרעין מהם מפני שהוא מיצר, אמרו לו אף על פי שמיצר...

76

ספר הלכות גדולות סימן נה - הלכות יין נסך

 [עמוד תקצג] (ע"ז כט ב) ואילו דברים של גוים אסורין ואיסורן איסור הנאה, היין והחומץ של גוים שהיה מתחילתו יין. יין מנלן, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה דאמר קרא (דברים לב, לח) אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין ...

77

ספר הלכות גדולות סימן נו - הלכות כבוד אב ואם

 [עמוד תרג] תניא (קידושין ל ב) (ויקרא יט, ג) איש אמו ואביו תיראו אין לי אלא איש אשה מנין, תלמוד לומר תיראו הרי כאן שנים, אם כן מה תלמוד לומר איש, איש ספק בידו לעשות אשה אין ספק בידה לעשות מפני שרשות בע...

78

ספר הלכות גדולות סימן נז - הלכות מלקות

 [עמוד תרה] (מכות כב ב) כיצד מלקין אותו, כופת שתי ידיו על העמוד הילך והילך וחזן הכנסת אוחז בבגדיו, אם נקרעו נקרעו ואם נפרמו נפרמו, עד שמגלה את לבו והאבן נתונה מאחריו וחזן הכנסת עומד עליה ורצועה של עגל ...

79

ספר הלכות גדולות סימן נח - הלכות הוראות

 [עמוד תרו] (ירושלמי הוריות פ"ג ה"ה) אמר רבי יהושע בן לוי ראש וזקן, ראש קודם לזקן שאינו ראש, מאי טעמא, דכתיב (דברים כט, ט) ראשיכם שבטיכם זקניכם וכתיב (יהושע כד, א) ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשפטיו מפנ...

80

ספר הלכות גדולות סימן נט - הלכות זבחים

 [עמוד תרח] (זבחים מז א) איזה הוא מקומן של זבחים, קדשי קדשים שחיטתן בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון ודמן טעון הזייה על בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב, מתנה אחת מהן מעכבת, שירי הדם היה שופך על יסוד ...

1234567891011121314151617181920