גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ספר הלכות גדולות סימן מ - הלכות קידושין

 [עמוד תכב] אסיר ליה לבר ישראל למנסב איתתא עד דמקדש לה בכספא או בכתובתא או בביאה, וכולהי בסהדי. (קידושין ב א) בכסף מדאוריתא מנלן, דכתיב (דברים כד, א) כי יקח איש אשה וכתיב התם (בראשית כג, יג) נתתי כסף ה...

62

ספר הלכות גדולות סימן מא - הלכות נידה

 [עמוד תלו] (נדה ב א) שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן, הילל אומר מפקידה לפקידה ואפילו לימים הרבה, וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא מעת לעת ממעטת על ידי מפקידה לפקידה ומפקידה לפקידה ממעטת על ידי ...

63

ספר הלכות גדולות סימן מב - הלכות יולדת

 [עמוד תמה] (ויקרא יב, ב) אשה כי תזריע וילדה זכר. ואילו איתתא דילדא זכר ונקבה יתבה ארבסר יומי טמאה דנקבה, וימי טהרה דנקבה שיתין ושיתא. והיכא דילידה חד ולבתר כמה יומי הדר וילדה אחרינא יתבה יומי טמאה וימ...

64

ספר הלכות גדולות סימן מג - הלכות בבא קמא

 [עמוד תמח] (ב"ק ב א) ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער. מאי מבעה (שם ג ב) רב אמר מבעה זה אדם דכתיב (ישעיהו כא, יב) אם תבעיון בעיו, ושמואל אמר מבעה זה השן דכתיב (עובדיה א, ו) איך נחפשו עשו נבע...

65

ספר הלכות גדולות סימן מד - הלכות בבא מציעא

 [עמוד תסו] (ב"מ ב א) שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו. זה אומר כולה של...

66

ספר הלכות גדולות סימן מה - הלכות ריבית

 [עמוד תפ] (שם ס ב) איזה הוא נשך ואיזה הוא תרבית, איזה הוא נשך המלוה סלע בחמשה דינרין, סאתים חיטין בשלש, מפני שהוא נושך. ואיזה הוא תרבית המרבה בפירות, כיצד לקח הימנו חיטים בדינר זהב הכור וכן השער, ועמד...

67

ספר הלכות גדולות סימן מו - הלכות בבא בתרא

 [עמוד תקב] (ב"ב ב א) השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע. מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסים לבנים בונים, הכל כמנהג המדינה, בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים, בגזית זה נותן טפ...

68

ספר הלכות גדולות סימן מז - הלכות נידוי

 [עמוד תקכג] אמר רבא (מו"ק טז א) מנלן דקבעינן בי דינא ומשדרינן שליחא מבי דינא, שנאמר (במדבר טז, יב) וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב. ומנא לן דמזמנינן לדינא, דכתיב (שם טו) ויאמר משה אל קרח אתה וכל...

69

ספר הלכות גדולות סימן מח - הלכות נחלות

 [עמוד תקכט] (ב"ב קח א) יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא נוחלין ולא מנחילין, ואילו נוחלין ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב והאחים מן האב נוחלין ומנחילין. האיש את אמו והאיש...

70

ספר הלכות גדולות סימן מט - הלכות הלוואה

 [עמוד תקמב] היכא דשקל זוזי עיסקא מחבריה ומית אינמי שקל מיניה זוזי למיעבד בהון זבינא ואיתיה לזביניה בעיניה ומית, וידיע דהאי זיבנא בהנך זוזי שקיל, אף על גב דנפלו להו נכסי קמי יתמי הדר עיסקא למריה ואתי מ...

1234567891011121314151617181920