גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ספר הלכות גדולות סימן ל - תוספתא דיבמות

 [עמוד שיח] (יבמות קיג. ותוספתא כתובות פ"א) פקח שנשא חרשת או שוטה כתובתן מאתים מפני שרצה לזוק לה נכסיו. חרש ושוטה שנשאו פקחות אף על פי שחזר חרש ונתפקח שוטה ונשתפה אין להם כתובה, רצו לקיים נותנין כתובה ...

52

ספר הלכות גדולות סימן לא - הלכות יבום וחליצה

 [עמוד שיט] דאילו מאן דשכיב בלא זרעא ואית ליה אחא מאבוה מיחייב ליבומה לאיתתיה, והני מילי אחי דהוו להו ישיבה אחת בעולם אבל אתיליד ליה אחא בתר דשכיב, ההוא לא מיחייב ליבומי, שנאמר (דברים כה, ה) כי ישבו אח...

53

ספר הלכות גדולות סימן לב - הלכות מיאון

 [עמוד שלו] (יבמות קח א) איזהו מיאון, כל שאמרה אי איפשי בפלוני בעלי אי איפשי בקידושין שקידשוני אימא ואחי הרי זה מיאון, רבי יהודה אומר אפילו יושבת באפריון ומהלכת מבית אביה לבית בעלה ואמרה אי איפשי בפלונ...

54

ספר הלכות גדולות סימן לג - סדורא דחליצה

 [עמוד שנד] ברישא צריכין למיתב בההוא דינא חמשא ומסיים לההוא שליח בית דין סנדלא ברגליה ומקרי לה ליבמה מאן יבמי ומקרי ליה ליבם לא חפצתי לקחתה ואתיא יבמה ושריא לה לסנדלא ושלפא ליה מכרעיה ושדיא רוקא נפישא ...

55

ספר הלכות גדולות סימן לד - גט חליצה

 [עמוד שנה] מה דהוה קדמנא ביום פלוני דהוא אנך בירה פלוני למניינא דרגילנא ביה אנחנא דייני דמקצתנא כתיבין לתחתא במותב תלתא כחדא הוינא בבית דין (יבמות לט ב) איך דפלונית בת פלוני ארמלת פלוני בר פלוני סליקת...

56

ספר הלכות גדולות סימן לה - הלכות עבדים

 [עמוד שנו] (תו"כ בהר פ"ו) (ויקרא כה, מד) ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים מה ת"ל, מנין אתה אומר ישראל שבא על שפחתו וילדה ממנו בן שמותר אתה לשעבדו, ת"ל מאת הגוים אשר סביבותיכם ולא מן הכנענים שבארץ מהם...

57

ספר הלכות גדולות סימן לו - הלכות כתובות

 [עמוד שנט] בר ישראל דבעי למינסב אינתתא מיבעי ליה לקדושה ברישא וברוכי ברכת אירוסין ומימסר לה כתובה, דאמר רב נחמן (כתובות ז א) אמר לי הונא תנא מנין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר (רות ד, ב) ויקח בעז עשרה אנשי...

58

ספר הלכות גדולות סימן לז - הלכות נדרים

 [עמוד שצה] (נדרים ט א) דאסיר ליה לבר ישראל למידר נידרא, ומאן דנדר ומשתבע למיסר מידעם עליה או מיעבד מידעם חוטא הוא, ואי עבר ונדר מיחייב לקיומי. ומנלן דאסיר למינדר, דכתיב (דברים כג, כג) וכי תחדל לנדר לא...

59

ספר הלכות גדולות סימן לח - הלכות נזיר

 [עמוד ת] תניא (נזיר ד ב) אמר רבי שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד, פעם אחת בא לפני אדם אחד מן הדרום ראיתיו יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו מה ראית להשחית שערך זה...

60

ספר הלכות גדולות סימן לט - הלכות גיטין

 [עמוד תג] דאילו מאן דנסיב איתתא וחזא בה מילתא דלא מייתבא דעתיה מיתבעי ליה לגרושה בגט, דכתיב (דברים כד, א) כי יקח איש אשה ובעלה וגו' ותנן (גיטין צ א) בית שמאי אומר' לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה...

1234567891011121314151617181920